Cijfers 2013

   27 december 2012

   In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2013 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog aangepast worden (niet zelden worden officiële publicaties op een later moment gecorrigeerd).

    Algemeen

   Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd

   Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief heffing over totaal van de schijven
   - € 19.645 5,85% 31,15% 37% € 7.268
   € 19.645 € 33.363 10,85% 31,15% 42% € 13.029
   € 33.363 € 55.991 42%   42% € 22.532
   € 55.991   52%   52%  

   Schijventarief box 1 geboren in 1946

   Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief heffing over totaal van de schijven
   - € 19.645 5,85% 13,25% 19,1% € 3.752
   € 19.645 € 33.363 10,85% 13,25% 24,1% € 7.058
   € 33.363 € 55.991 42%   42% € 16.561
   € 55.991   52%   52%  

   Schijventarief box 1 geboren vóór 1 januari 1946

   Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief heffing over totaal van de schijven
   - € 19.645 5,85% 13,25% 19,1% € 3.752
   € 19.645 € 33.555 10,85% 13,25% 24,1% € 7.104
   € 33.555 € 55.991 42%   42% € 16.527
   € 55.991   52%   52%  

    

    

    Eigen woning

   Met ingang van 1 januari 2013 is renteaftrek voor nieuwe eigenwoningschulden alleen mogelijk bij een vooraf (schriftelijk) overeengekomen ten minste annuïtair aflossingsschema van 360 maanden. Voor bestaande leningen geldt eerbiedigende werking. Zie voor meer informatie Eerste Kamer aanvaardt Belastingpakket 2013.

   Eigenwoningforfait

   Als de WOZ-waarde meer is dan maar niet meer dan bedraagt het forfaitpercentage
   - € 12.500 nihil
   € 12.500 € 25.000 0,20%
   € 25.000 € 50.000 0,35%
   € 50.000 € 75.000 0,45%
   € 75.000 € 1.040.000 0,60%
   € 1.040.000 - € 6.240 vermeerderd met 1,55% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.040.000

   Kapitaalverzekering/spaarrekening/beleggingsrecht eigen woning

   Voor de uitkering uit een kapitaalverzekering/spaarrekening/beleggingsrecht eigen woning (KEW/SEW/BEW; box 1) kunnen de volgende vrijstellingen van toepassing zijn:

   • bij 15 tot 20 jaar premiebetaling: maximaal € 35.700
   • bij 20 jaar of meer premiebetaling: maximaal € 157.000

   Met ingang van 1 januari 2013 geldt de KEW-vrijstelling niet meer behoudens bestaande gevallen. Tot 1 april 2013 bestaat de mogelijkheid om bestaande box-3-kapitaalverzekeringen om te zetten in een KEW, SEW of BEW. Ook voor aflossingsvrije hypotheken bestaat tot 1 april 2013 de mogelijkheid een KEW, SEW of BEW tot het bedrag van de eigenwonigschuld af te sluiten. Zie voor meer informatie Eerste Kamer aanvaardt Belastingpakket 2013.

    Kapitaalverzekeringen (box 3)

   Bezittingsvrijstelling voor op 14 september 1999 bestaande kapitaalverzekeringen per belastingplichtige € 123.428.

   Uitvaartproducten vrijgesteld als verzekerd kapitaal dan wel waarde niet meer bedraagt dan € 6.859.

    Sparen en beleggen

   Heffingsvrij vermogen box 3

   Heffingvrij vermogen per belastingplichtige € 21.139.
   Heffingvrij vermogen minderjarige kinderen is vervallen.
   Ouderentoeslag (als op 31 december 2012 de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt)
   bij een inkomen uit werk en woning (vóór inachtneming van de persoonsgebonden aftrek) van:

   Meer dan maar niet meer dan bedraagt de ouderentoeslag
   - € 14.302 € 27.984
   € 14.302 € 19.895 € 13.992
   € 19.895 - nihil

   Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag mag de grondslag sparen en beleggen (rendementsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen) niet meer bedragen dan € 279.708 (gehele jaar dezelfde partner: gezamenlijke grondslag niet meer dan € 559.416).

   Vrijstelling groene beleggingen

   Vrijstelling groene beleggingen per belastingplichtige € 56.420.
   Heffingskorting groene beleggingen 0,7%.

   Heffingskortingen durfkapitaal, sociaal-ethische en culturele beleggingen

   De heffingskortingen voor beleggingen in durfkapitaal en sociaal-ethische en culturele beleggingen zijn per 1 januari 2013 vervallen.

   Levensloop

   Voor deelnemers die op 31 december 2011 een saldo van minder dan € 3.000 in levensloopproducten hadden, valt het tegoed begin 2013 vrij. Bij de vrijval wordt belasting geheven over 80% van het tegoed op 31 december 2011. Het meerdere wordt volledig belast.
   Deelnemers die op 31 december 2011 een saldo van € 3.000 of meer in levensloopproducten hadden, kunnen tot 2022 gebruik maken van overgangsrecht en jaarlijks 12% van het brutosalaris sparen (mits bij aanvang van het jaar het levenslooptegoed niet meer bedraagt dan 210% van het salaris over het voorafgaande kalenderjaar).
   Volledige opname in 2013 met belastingheffing over 80% van het tegoed op 31 december 2011 is ook mogelijk.
   Levensloopverlofkorting: € 205 per jaar van deelname.

    Pensioen

   Fiscaal minimale franchise

     geheel verzekerde pensioen (deels) eigen beheer
   Franchise 10/7 AOW (afgerond) € 13.227 € 19.301

   Afwijkende franchisebedragen

   Franchise Opbouwpercentage
   € 12.104 1,9% eindloon
   2,15% middelloon
   € 10.940 1,8% eindloon
   2,05% middelloon

   Afkoop klein pensioen

   Afkoop van pensioen (art.66 Pensioenwet) is toegestaan als de pensioenuitkering niet meer bedraagt dan € 451,22 per jaar.

    Lijfrente

   Lijfrenteaftrek

   Met ingang van 1 januari 2013 geldt een provisieverbod. Betaalde vergoedingen aan (financieel) adviseurs in het kader van lijfrente zijn met ingang van die datum niet langer aftrekbaar.

     (Maximum) bedrag
   Jaarruimte (17% van de premiegrondslag) € 27.618
   Premiegrondslag € 162.457
   AOW-franchise € 11.829
   Reserveringsruimte jonger dan 55 jaar (17% van de premiegrondslag) € 6.989
   Reserveringsruimte 55 jaar en ouder (17% van de premiegrondslag) € 13.802
   Stakende ondernemers ten hoogste 5 jaar jonger dan AOW-leeftijd, 45% of meer arbeidsongeschikt of bij staken door overlijden € 443.059
   Stakende ondernemers tussen 15 en 5 jaar jonger dan AOW-leeftijd of als lijfrenteuitkeringen direct ingaan € 221.537
   Stakende ondernemers in overige gevallen

   € 110.774

   Oudedagsreserve (12% van de winst, maar maximaal) € 9.542

   Lijfrenteuitkeringen

     Maximale jaaruitkering
   Overbruggingslijfrente € 63.288
   Tijdelijke oudedagslijfrente € 20.953

   Afkoop

   Geen revisierente is bij afkoop verschuldigd als de waarde van de lijfrenteverzekering of lijfrenterekening niet meer bedraagt dan € 4.242. Voor deze grens moeten meerdere lijfrenteverzekeringen of - rekeningen bij dezelfde uitvoerder bij elkaar worden geteld.

    Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

   Met ingang van 1 januari 2013 geldt een provisieverbod. Betaalde vergoedingen aan (financieel) adviseurs in het kader van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn met ingang van die datum niet langer aftrekbaar.

    Schenk- en erfbelasting

   Tarieven schenk en -erfbelasting

   Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1A (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
   € 0 - € 118.254 10% 18% 30%
   € 118.254 - hoger 20% 36% 40%

   Vrijstellingen schenkbelasting

   Kinderen € 5.141
   Kinderen 18 - 40 jaar (eenmalig) € 24.676

   Kinderen 18 - 40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor aankoop
   huis of voor een studie

   € 51.407
   Overige verkrijgers € 2.057

   Vrijstellingen erfbelasting

   Partners € 616.880
   Kinderen en kleinkinderen € 19.535
   Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 58.604
   Ouders € 46.266
   Overige verkrijgers € 2.057