Alle besluiten

icon besluiten

Vragen van de leden Groot en Vermeij (beiden PvdA) over verlenging van de VUT-termijn

Staatssecretaris Weekers van Financiën beantwoordt vijf vragen over de (on)mogelijkheid om reeds lopende VUT-uitkeringsrechten uit smeren tot aan de AOW-ingangsdatum.(Brief staatssecretaris van...

Handreiking gederfd of te derven loon (versie 8 mei 2012)

Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen: DGA directeur-grootaandeelhouder RVU regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 32ba Wet LB stamrechtartikel artikel 11, eerste...

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangstermijn.

Nr. BLKB2013/956M In dit besluit wordt het besluit van 27 februari 2013, BLKB2013/322M aangevuld met de situaties waarin een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (...

Antwoorden op vragen over de duur van de hypotheekrenteaftrek bij trouwen

In deze vragen en antwoorden gaat de staatssecretaris in op verschillende interpretaties van de duur van de hypotheekrenteaftrek bij trouwen.

Antwoorden op vragen over renteaftrek rekening houdend met reeds genoten duur renteaftrek

De staatssecretaris beantwoordt vragen van het Kamerlid P. Jansen.De uitwerking dat een eerdere periode van renteaftrek waarin nog niet hoefde te worden afgelost (onder oud recht dan wel onder het...

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW

Nr. BLKB2013/490M Dit besluit bevat een aantal goedkeuringen die zien op de toepassing van het overgangsrecht voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of...

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van Financiën een aantal vragen beantwoord die zien op het overgangsrecht met betrekking tot kapitaalverzekeringen eigen...

Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Nr. BLKB2013/662M In dit besluit staat het beleid over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit besluit is een actualisering van het besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB 2012/137M en bevat...

Fiscale behandeling van advies- en distributiekosten bij directe aanbieders; beloningen van tussenpersonen

In de uitvoeringspraktijk van onder meer verzekeraars, financiële instellingen, adviseurs en bemiddelaars blijken onduidelijkheden te bestaan over de fiscale gevolgen van met name de wijzigingen van...

Tijdelijke verhoging van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Vooruitlopend op wetgeving keurt de staatssecretaris het volgende goed. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 ook worden toegepast op eenschenking voor de...

Verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd

Dit besluit bevat een goedkeuring, vooruitlopend op wetswijziging, wegens de verhoging van de AOW-leeftijd. De goedkeuring maakt onder voorwaarden een verlenging van de looptijd mogelijk van...

Tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Dit besluit bevat:– een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner- en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950,– een aanwijzing van pensioenregelingen met een geringe...

Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen

Dit document bevat vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en over lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten. In dit document is uitgegaan van de...

Vruchtgebruiker en eigenwoningrente

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor een vruchtgebruiker krachtens erfrecht de rente die hij betaalt op een schuld die de erflater is aangegaan voor de eigen woning, kan aftrekken als...

Premiestaffels Witteveen 2015

Vooruitlopend op de aanname van het wetsvoorstel Witteveen 2015 door de Eerste Kamer hebben de staatssecretarissen Wiebes en Klijnsma de nieuwe staffels voor beschikbarepremieregelingen gepubliceerd.

Pagina's