Alle besluiten

icon besluiten

Vragen en antwoorden overgangsrecht KEW, SEW en BEW

De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft op 27 juni 2014 een nieuwe versie van het document met vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW gepubliceerd. Ten...

Tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

Dit besluit is een herziening van het besluit van 20 december 2013, BLKB2013/2199M, in verband met enkele tekstuele aanpassingen. Ook bevat dit besluit een nieuwe goedkeuring, vooruitlopend op...

Tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

Dit besluit is een herziening van het besluit van 20 december 2013, BLKB2013/2199M, in verband met enkele tekstuele aanpassingen. Ook bevat dit besluit een nieuwe goedkeuring, vooruitlopend op...

Ontwerpbesluit transitievergoeding gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 3 juli het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit...

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen

Deze handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet LB genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel. Inhaal van pensioenIn...

Opbouwpercentages pensioenleeftijd jonger dan 67 jaar met ingang van 2015

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft de opbouwpercentages voor eindloon- en middelloonregelingen gepubliceerd voor regelingen met een pensioenleeftijd jonger dan 67 jaar...

Tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

Dit besluit is een herziening van het besluit van 23 juni 2014, BLKB2014/0351M. Toegevoegd is een nieuwe, tijdelijke goedkeuring (zie onderdeel 2.6). Deze goedkeuring komt tegemoet aan problemen in...

Vraag en antwoord 14-009 nettopensioenstaffels

Momenteel zijn de wetsvoorstellen Verzamelwet pensioenen 2014 (kamerstukken 33 863) en Belastingplan 2015 (kamerstukken 34 002) bij het parlement in behandeling. Met deze wetsvoorstellen wordt nadere...

Toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor de woning in aanbouw

In dit besluit keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting voor de schenking voor de eigen woning onder voorwaarden ook kan worden toegepast...

Eigenwoningregeling. Woning in aanbouw. Wijziging van het besluit van 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M

Dit besluit wijzigt het besluit over de toepassing van de eigenwoningregeling van 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M, Staatscourant 2009, nr. 18386. De wijziging betreft het opnemen van een...

Beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Dit besluit vervangt het besluit van 12 februari 2013, nr. BLKB2013/43M, Staatscourant 2013, 4432. Dit besluit is een actualisering van het voornoemde besluit en bevat tevens een uitbreiding voor...

Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

Het besluit van 28 april 2009, nr. CPP2008/1118M, wordt opnieuw uitgebracht. Dit besluit is geactualiseerd - onder meer aangepast aan het nieuwe partnerbegrip en het overgangsrecht voor de...

Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

Gedateerd 17 december 2014 is een besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen gepubliceerd. Het besluit bevat aanpassingen op het terrein van de...

Wijzigingsbesluit kapitaalverzekeringen

Dit besluit wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december...

Inkomstenbelasting Eigenwoningrente

Dit besluit bevat het beleid over de eigenwoningrente. Het vervangt het besluit van 29 oktober 2009, CPP2009/2148M en is aangevuld met de onderdelen over de eigenwoningrente uit het besluit van 1...

Pagina's