Gesprekken tussen kabinet en sociale partners over pensioenakkoord afgerond

Afgelopen maand zijn de gesprekken afgerond tussen het kabinet en de sociale partners rond de uitwerking van het pensioenakkoord. Ook heeft minister Koolmees op 22 juni 2020 de hoofdlijnennotitie pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Op dit moment zijn nog niet alle details bekend maar de hooflijnennotitie pensioenen geeft wel een inkijkje in de gemaakte afspraken en daarmee zijn een aantal belangrijke aspecten van het akkoord al duidelijk: pensioenaanspraken worden losgelaten en de het gebruik van een rekenrente en dekkingsgraden vervalt. De bedoeling is om het toekomstige stelsel transparanter, duidelijker uitlegbaar en persoonlijker te maken. Naar alle waarschijnlijkheid wordt – indien het FNV-ledenparlement met het akkoord instemt - in de zomer de hoofdlijnennotitie in de Tweede Kamer besproken en wordt meer duidelijk over de precieze invulling van het nieuwe pensioenstelsel.

Noot:

Een opvallende keuze in het nieuwsbericht van het kabinet is dat ook dit jaar eventuele kortingen van pensioenen worden uitgesteld. Volgens het kabinet is deze beslissing genomen vanwege de uitzonderlijke economische situatie. Het uitstellen van kortingen betekent eigenlijk het doorschuiven ervan naar toekomstige generaties. Deze generaties krijgen al te maken met, in verhouding, een erg versoberde pensioenopbouw. Deze keuze lijkt daarnaast in te druisen tegen een transparanter en persoonlijker toekomstig pensioenstelsel: zoals hierboven genoemd, toekomstige generaties opzadelen met lasten die in vroegere jaren zijn ontstaan. De vraag ontstaat of eerder uitgestelde kortingen dan ook weer worden ingehaald zodra het goed gaat met de economie. Ook geeft de hoofdlijnennotitie een inkijkje hoe het nieuwe pensioenstelsel er mogelijk uit komt te zien en geeft inzicht in de tijdslijnen voor invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Alleen is daarbij wel op te merken dat deze notitie met name geschreven lijkt voor de ‘problematiek’ bij de Pensioenfondsen. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de paragraaf over de pensioenregelingen ondergebracht bij pensioenverzekeraars op het laatst van de onderhandelingen nog is ingebracht. Hier zitten naar onze mening namelijk nog veel onduidelijkheden in die ‘nog nader uitgewerkt moeten worden’ en ook over de ‘compensatie’ voor 40+ers is naar onze mening niet goed nagedacht. Daarnaast vragen wij ons af of de insteek dat het nieuwe pensioenstelsel duidelijker en beter uitlegbaar moet zijn voor de deelnemers op deze manier wordt gehaald.Tot slot is het nog afwachten of het FNV-ledenparlement instemt met de uitwerking van het pensioenakkoord.(Rijksoverheid, ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/12/kabinet-en-sociale-partners-hebben-gesprekken-uitwerking-pensioenakkoord-afgerond en https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2020/06/22/hoofdlijnennotitie-pensioenakkoord)(juli 2020)