Klein verzamelbesluit pensioenen gepubliceerd

De staatssecretaris van Financiën heeft een klein verzamelbesluit gepubliceerd met daarin de volgende vier onderwerpen:
•    de stichting als toegelaten uitvoerder van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting;
•    de beleggingsonderneming als toegelaten uitvoerder van een loonstamrecht;
•    samenloop van pensioenaanspraken opgebouwd bij een professionele verzekeraar met pensioenaanspraken opgebouwd bij een verplichtgesteld bedrijfstak- of beroepspensioenfonds; en
•    compensatie bij afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer.
De staatssecretaris wil hiermee enkele knelpunten die er zijn in de uitvoering van de fiscale regelingen met betrekking tot pensioenregelingen en oudedagsverplichtingen, wegnemen. Op de eerste plaats licht hij toe dat een stichting in bepaalde omstandigheden kan optreden als toegelaten uitvoerder van een oudedagsverplichting. Als tweede keurt hij goed dat een beleggingsonderneming kan optreden als toegelaten uitvoerder van loonstamrechten. Voorts heeft hij een goedkeuring opgenomen dat - voor zover nodig en onder voorwaarden - dat het corrigeren van samenloop van opbouw van pensioenaanspraken niet wordt beschouwd als een handeling die leidt tot toepassing van artikel 19b van de Wet op de loonbelasting 1964. Als laatste heeft de staatssecretaris een goedkeuring opgenomen voor specifieke situaties waarin een aandeelhouder of aandeelhouders de pensioengerechtigde compenseren voor een waardestijging van de aandelen als gevolg van de afkoop van het pensioen in eigen beheer of de omzetting van dit pensioen in een oudedagsverplichting. Een dergelijke compensatie wordt niet als loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 aangemerkt.
(Besluit van 7 december 2020, nr. 2020-234674, Stcrt. 14 december 2020, nr. 62989)

Noot:
Goedkeuringen zijn altijd prettig maar met name de derde goedkeuring zal in verzekeringspraktijk positief worden ontvangen. Het komt voor dat een werkgever de pensioenregeling onderbrengt bij een professionele verzekeraar terwijl op een later moment blijkt dat een verplichtstelling van toepassing is. Deze samenloop leidt dan tot - onbedoelde - fiscale bovenmatigheid en daarmee fiscaal onzuivere pensioenaanspraken. De verzekeraar is dan meestal wel geneigd om over te dragen, maar onder welke voorwaarden dat dan mogelijk is, was niet duidelijk. Het is uiteraard zaak om ni een dergelijk geval de voorwaarden die de staatssecretaris stelt in acht te nemen.

(januari 2021)