Nieuwe vragen en antwoorden pensioen gepubliceerd door CAP

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft recent weer enige vragen en antwoorden gepubliceerd. Het betreft vragen en antwoorden die al eerder waren gepubliceerd, maar zijn herschreven en soms flink uitgebreid.Toepassen extra verlaagde AOW-inbouw in deel pensioenregeling (V&A 05-024)Dit vraag en antwoord is qua omvang aanzienlijk groter geworden. De kern is hetzelfde gebleven.Weliswaar bestaat de mogelijkheid om uit te gaan van een verlaagde AOW-franchise - artikel 10aa Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 - maar bij splitsing van een pensioenregeling moet de pensioenopbouw volledig blijven voldoen aan genoemd artikel 10aa.Berekening maximaal nabestaandenoverbruggingspensioen (V&A 08-068)Ook hier is de kern ongewijzigd. Het nabestaandenoverbruggingspensioen mag niet hoger zijn dan 8/7 van de nominale ANW-uitkering plus het verschil in verschuldigde premie volksverzekering over het partnerpensioen vóór en na de AOW-leeftijd. Deze premiecompensatie mag worden gebruteerd op voorwaarde dat het netto pensioeninkomen vóór de AOW-leeftijd niet hoger wordt dan het netto inkomen na de AOW-leeftijd. In de vorige versie stond een voorbeeld waarbij aan deze voorwaarde werd voldaan. De nieuwe versie bevat een tweede voorbeeld waarbij geen volledige brutering mogelijk is.De Belastingdienst geeft aan dat op basis van het voorbeeld in de vorige versie de brutering van de premiecompensatie te hoog kan zijn vastgesteld. Die toezeggingen worden geëerbiedigd, mits deze al lopen op 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 moet van de meest recente versie van dit vraag en antwoord worden uitgegaan.Inbouw AOW-uitkering bij lager dan fiscaal maximaal opbouwpercentage (V&A 14-005)In de vorige versie van dit vraag en antwoord is een formule gegeven om - ingeval van een lager opbouwpercentage - bij het hanteren van de inbouwmethode de jaarlijkse AOW te kunnen bepalen. Nieuw is dat uitgebreid wordt ingegaan op de situatie dat bij een middelloonregeling pensioenopbouw plaatsvindt gedeeltelijk op basis van een lager dan fiscaal maximaal pensioenopbouwpercentage. Het vraag en antwoord bevat vier voorbeelden.(www.belastingdienstpensioensite, 1 augustus 2018, V&A 05-024, V&A 08-068, V&A 14-005)

Noot:

Met name de aanpassing van V&A 08-068 vraagt om aandacht. Vanaf 1 januari 2019 moet een nabestaandenoverbruggingspensioen aan de nieuwe regels.(oktober 2018)