Omzetten levenslooptegoed in verlofsparen?

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft een vraag en antwoord gepubliceerd over het omzetten van levenslooptegoed in verlofsparen.
Op 1 november 2021 is er een fictief genietingsmoment voor levenslooptegoed dat op dat moment nog niet is opgenomen. Dat is vastgelegd in artikel 39d, vierde lid Wet op de loonbelasting 1964.
Tot en met 31 oktober 2021 blijft de mogelijkheid bestaan om levenslooptegoed om te zetten in een pensioenaanspraak of op te nemen via de werkgever.
Vraag is of een deelnemer het levenslooptegoed onbelast mag opnemen voor de aankoop van extra verlof. Het CAP geeft aan dat dit niet mogelijk is. Naast opname van het tegoed is wettelijk alleen het omzetten van levenslooptegoed in pensioen opgenomen. En dat pensioen moet binnen de wettelijke grenzen blijven.
(Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, V&A 20-011, 21 december 2020)

Noot:
Het antwoord is in lijn met het kabinetsstandpunt. Maar het is de vraag of via een omweg toch niet het beoogde doel voor deelnemers te bereiken is.
Deelnemers kunnen het levenslooptegoed via hun werkgever laten uitbetalen en in hetzelfde tijdvak verlof inkopen. Die inkoop vermindert het brutoloon en daarmee kan hetzelfde effect worden bereikt. Niet uitgesloten is dat de Belastingdienst zich tegen een dergelijke uitvoering verzet en dan is het aan de rechter om hierover te oordelen.

(januari 2021)