Pensioen ongeschikt voor aflossing eigenwoningschuld

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 21 oktober jl. het rapport ‘Verkenning mogelijkheid inzetten pensioen voor aflossing woningschuld’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel de inzet van pensioen voor de aflossing van de eigenwoningschuld (hierna: de hypotheek) interessant kan zijn voor sommige groepen werknemers, blijkt uit de verkenning echter ook dat het inzetten van pensioen voor de aflossing van de hypotheek moeilijk inpasbaar is in de huidige wet- en regelgeving. Er treden aanzienlijke juridische risico’s op met betrekking tot gelijke behandeling op grond van leeftijd. Deze juridische risico’s zijn binnen het huidige wettelijke kader niet weg te nemen. Daarom stopt het kabinet nu met verdere vervolgstappen op dit gebied. Wel zal de staatssecretaris het inzetten van pensioen voor de aflossing van de hypotheek betrekken bij de uitwerking van de hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel.(Bron: Brief staatssecretaris van SZW, 21 oktober 2015, referentie 2015-0000263168)

Noot:

In de meeste pensioenregelingen betaalt de werkgever nu voor jongeren minder premie dan voor ouderen. Dit onderscheid in leeftijd is aanvaardbaar, omdat een lage inleg voor een jongere uiteindelijk tot evenveel pensioen leidt als een hoge inleg voor een oudere. Dit komt mede door het effect van rente-op-rente. Maar als pensioengeld wordt uitbetaald ten behoeve van de aflossing van de hypotheek, gaat dat argument niet meer op en kan er sprake zijn van leeftijdsdiscriminatie.Omdat het kabinet geen kans ziet om de juridische bezwaren weg te nemen binnen het huidige stelsel, wordt deze oplossing doorgeschoven naar de verdere toekomst. De keuze om pensioengeld voor de hypotheek in te zetten, kan dan onderdeel zijn van de grotere hervorming van het pensioenstelsel. Daar werkt het kabinet momenteel aan, samen met onder meer de sociale partners, de pensioenfondsen en de verzekeraars.Een onbedoeld neveneffect is, dat mensen die in het verleden bewust hebben gekozen voor een zo laag mogelijke, fiscaal volledig gefaciliteerde maandlast (zoals bij een aflossingsvrije en beleggingshypotheek het geval is) voor deze keuze nogmaals ‘beloond’ worden met een nieuwe fiscale stimulans. De communicatie van de overheid moet er dan ook op gericht zijn om de hoofddoelen van het inzetten van pensioengeld voor de aflossing van de hypotheek duidelijk te maken, namelijk verlaging van de eigenwoningschuld en de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen.