Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer in de maak

Veel directeuren-grootaandeelhouder (DGA's) die via de bestaande regeling pensioen in eigen beheer opbouwen, hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, ook wel 'beklemd vermogen' genoemd. Staatssecretaris Wiebes komt met een wetsvoorstel om de pensioenregeling in eigen beheer af te laten kopen. Volgens het wetsvoorstel wordt, bij DGA’s, die kiezen voor beëindiging van pensioen in eigen beheer, de commerciële balanswaarde afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Over de afgestempelde waarde is geen loonbelasting en geen revisierente verschuldigd. Na afstempelen kan worden gekozen tussen afkoop en overstappen naar de spaarvariant. Als termijn waarbinnen de afkoop zou moeten plaatsvinden, heeft de staatssecretaris in eerste instantie een jaar genoemd. Die termijn wil hij nu verlengen naar drie jaar. DGA's die het pensioen in eigen beheer afkopen, kunnen daarbij gebruikmaken van een belastingkorting. Om te stimuleren dat de uitfasering zo snel mogelijk gaat, wil de staatssecretaris de volgende staffel voorstellen:

Afkoop in 2017

Korting van 34,5% van de grondslag

Afkoop in 2018

Korting van 25% van de grondslag

Afkoop in 2019

Korting van 19,5% van de grondslag

De korting moet een extra prikkel voor DGA’s vormen om te stoppen met pensioen in eigen beheer en op die manier eigen vermogen vrij te spelen. Over deze afkoop is ook geen revisierente verschuldigd. Ter voorkoming van anticipatie-effecten vormen de balanswaarden ultimo 2015 het uitgangspunt voor de korting.

De staatssecretaris benadrukt dat het niet zo is dat met de beëindiging van het pensioen in eigen beheer alle DGA’s gedwongen worden een oudedagsvoorziening te realiseren bij een verzekeraar. Degenen waarvan de fiscale (balans)waarde van het pensioen in eigen beheer “onder water staat”, zullen naar verwachting geen gebruikmaken van de afkoopvariant. Zij kunnen na het afstempelen overstappen naar de spaarvariant.

Staatssecretaris Wiebes biedt het wetsvoorstel voor uitfasering van pensioen in eigen beheer met Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aan. De beoogde ingangsdatum is nog steeds 1 januari 2017. Verwacht wordt dat de afkoopregeling een positief effect van circa 2 miljard euro op de begroting voor 2017 heeft. Verder vormt het uitfaseren van pensioen in eigen beheer een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst.
(Bron: Brief staatssecretaris van Financiën, 1 juli 2016, kenmerk 2016-0000092244)

Noot:

In dit dossier verlegt de staatssecretaris van Financiën in elke fase de koers. Eerst was dat nog op de inhoud, waarbij uiteindelijk de afkoopvariant kwam bovendrijven. In deze fase past hij het proces aan. Was het eerst nog de bedoeling om een internetconsultatie over het voorstel te houden, ziet hij daar nu van af. Dat zal voor een niet onbelangrijk deel ingegeven zijn door het streven de wetgeving op 1 januari 2017 in te laten gaan. Dat is nog steeds ambitieus. Op dit moment  lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer toch al voorstander te zijn van afschaffing van pensioen in eigen beheer. Alhoewel een discussie over de hoogte van de kortingsregeling zeker denkbaar is.
Het middel van een belastingkorting is niet nieuw. Financiën heeft het ook al ingezet bij de afschaffing van de levensloopregeling en de goudenhanddrukfaciliteit. Het zal ook niet de laatste keer zijn. Als het voorstel wordt aangenomen, zal moeten blijken of de kortingsregeling echt aantrekkelijk en ook betaalbaar is voor DGA’s.
Over pensioen in eigen beheer hebben we eerder bericht in Financieel Actief. Zie onder meer “Update oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer” en “Het einde van de eigen BV als pensioenuitvoerder?”.