Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen aangenomen door de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 7 maart de wetsvoorstellen uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34555) en de novelle pensioen in eigen beheer (34662) (ongewijzigd) aangenomen. Indien de publicatie nog deze maand in het Staatsblad plaatsvindt (dit is de verwachting) dan treedt de wet op 1 april in werking en gaat tevens de coulancetermijn van 3 maanden (tot 1 juli 2017) lopen.
Het voorgaande betekent dat DGA’s die nu nog pensioen in eigen beheer opbouwen vóór 1 juli 2017 de laatste stappen kunnen zetten die nodig zijn om het pensioen in eigen beheer aan te passen. In deze periode is opbouw van pensioen in eigen beheer nog mogelijk en in deze termijn kan het desgewenst het elders verzekerde deel van het opgebouwde pensioen naar het eigenbeheerlichaam worden terug gehaald (zie tevens het concept besluit van 3 februari 2017 1)). In 2017, 2018 0f 2019 zal de DGA een keuze moeten maken tussen afkoop, omzetten in een oudedagsverplichting of alles bij het ‘oude’ laten (premievrij voortzetten). Een uitgebreidere toelichting op de wetsvoorstellen is te vinden in de eerder op financieelactief.nl gepubliceerde artikelen 2) over dit onderwerp.
De overige in het wetsvoorstel opgenomen fiscale pensioenmaatregelen werken terug tot en met 1 januari 2017. Met de terugwerkende kracht wordt tevens het op de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) opgenomen Vraag en Antwoord 16-004 van 22 december 2016 3) gecodificeerd.

Noot:

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zijn geen verrassingen meer naar voren gekomen. Het ziet er derhalve naar uit dat het wetsvoorstel (eindelijk!) per 1 april 2017 in zal gaan. De DGA ’s zullen derhalve in 2017 of de daarop volgende twee jaar een keuze moeten maken. Vanaf 1 april 2017 geldt nog wel een coulancetermijn van 3 maanden waarin de DGA nog de mogelijkheid heeft om een elders verzekerde deel van het opgebouwde pensioen naar het eigenbeheerlichaam terug te halen en pensioen op te bouwen. Of dit gunstig is, is afhankelijk van de persoonlijke (financiële) situatie van de DGA.
Helaas zijn niet alle onduidelijkheden die in de praktijk leven tijdens de behandeling in de Kamers aan de orde gekomen. Hopelijk kan de aangekondigde V&A van het CAP over dit onderwerp meer duidelijkheid verschaffen.

(maart 2017)

1) https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2017/02/03/concept-beleidsbesluit-uitfasering-peb

2) Prinsjesdag 2016, Afschaffen van pensioen in eigen beheer: een mijnenveld vol met adviesmogelijkheden en Update Wet(svoorstel) uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen  

3) http://belastingdienstpensioensite.nl/VA_16-004_v161222.htm