FA Nieuwsbrief oktober 2017

Jaargang 6 nummer 5

In deze Financieel Actief Nieuwsbrief:

Algemeen

Regeerakkoord: Vertrouwen in de toekomst | Artikel

Pensioen

Vernieuwde beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018 | Kort bericht
Tempo verhoging AOW-leeftijd te hoog | Kort bericht
Ontwerpbesluit aanpassing nettopensioen | Kort bericht

Eigen woning

DNB acht voortvarende aanpak aflossingsvrije hypotheken noodzakelijk | Kort bericht
Betaling eigenwoningrente niet aannemelijk gemaakt | Kort bericht

Wetgeving in parlement

Op de hoogte blijven van de laatste parlementaire ontwikkelingen? Kijk dan bij het Overzicht (financiële) wetgeving in parlement en recent aangenomen wetgeving.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Regeerakkoord: Vertrouwen in de toekomst

Bijna zeven maanden na de verkiezingen is er dan eindelijk een regeerakkoord. Het regeerakkoord heeft als thema “Vertrouwen in de toekomst“. Met maar liefst vier partijen is een akkoord van 55 pagina’s tekst (plus 13 pagina’s bijlagen) uitgewerkt. Dit artikel geeft een beschouwing van de belangrijkste punten inzake oudedagsvoorzieningen, eigen woning en belastingwetgeving.

 

 

Korte berichten 

Vernieuwde beschikbare premiestaffels per 1 januari 2018

Zoals ook eerder bericht, gaat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. In dat kader zijn in maart van dit jaar al nieuwe beschikbare premiestaffels gepubliceerd. Dat was vooruitlopend op een nieuw besluit ter vervanging van het besluit van 20 januari 2017 (nr. 2017-7168, Staatscourant 2017, nr.

Tempo verhoging AOW-leeftijd te hoog

“Het tempo van de stijging van de AOW-leeftijd is veel te snel, werknemers kunnen zich hier niet goed op voorbereiden. Veel werknemers kunnen pas met pensioen op AOW-leeftijd, en dat wordt straks 67 jaar en drie maanden. Voor veel werknemers gaat dat echt veel te snel.” Dat zegt Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale. Hij reageert op het debat dat in de Tweede Kamer is gevoerd over de gevolgen van de versneld verhoogde AOW-leeftijd voor werknemers met fysiek zware beroepen.

Ontwerpbesluit aanpassing nettopensioen

In het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen wordt gepoogd een bestaand knelpunt rondom het nettopensioen op te lossen. Op dit moment moet bij de omzetting van het opgebouwde kapitaal in een pensioenaanspraak een kostendekkend tarief worden gehanteerd.

DNB acht voortvarende aanpak aflossingsvrije hypotheken noodzakelijk

In het op 9 oktober gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) staat dat de Nederlandse hypotheekschuld voor bijna 55% bestaat uit leningen waarop niet regulier wordt afgelost. Huishoudens met dergelijke hypothecaire leningen lopen het risico dat zij niet over voldoende financiële middelen beschikken om deze leningen voor of op de einddatum af te lossen.

Betaling eigenwoningrente niet aannemelijk gemaakt

Een vrouw heeft in 2011 en 2012 aangifte inkomstenbelasting gedaan. Zij heeft daarbij rente en kosten van geldlening voor de eigen woning in aftrek gebracht. Naar aanleiding van de aangifte 2011 heeft de belastinginspecteur vragen gesteld (ook over de persoonsgebonden aftrek maar dat onderdeel blijft hier verder buiten beschouwing).