FA Nieuwsbrief Prinsjesdag 2016

Jaargang 5 nummer 4

In deze Prinsjesdag Special:

Algemeen

Tarieven belastingschijven en maatregelen heffingskortingen
Het kabinet geeft aan de koopkracht in evenwicht te willen brengen en doet dat onder andere door een aantal aanpassingen in de inkomstenbelastingschijven, de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting.

Pensioen

Uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)
Zoals aangekondigd in zijn brief van 1 juli 2016 heeft de staatssecretaris van Financiën op Prinsjesdag het Wetsvoorstel inzake uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) bij de Tweede Kamer ingediend.

Pensioenuitkeringen die ingaan per de eerste dag van de maand
Op dit moment geldt een tijdelijke goedkeuring (tot 1 januari 2018) om bij pensioeningang op de eerste dag van de maand de actuariële herrekening achterwege te laten. De tijdelijke goedkeuring komt te vervallen omdat in de wet wordt vastgelegd dat alle pensioensoorten (ouderdoms-, partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen) mogen ingaan op de eerste dag van de maand waarin de pensioendatum wordt bereikt of het overlijden plaatsvindt.

Afschaffing 100%-grens
Voorgesteld wordt om de 100%-grens en de hiervan afgeleide grenzen in zijn geheel af te schaffen.

Afschaffing doorwerkvereiste
In het wetsvoorstel is sprake van afschaffing van het doorwerkvereiste voor alle deelnemers en in alle situaties.

Lijfrente

Wijziging terminologie i.v.m. toelaten beleggingsonderneming als uitvoerder
In fiscale wetgeving wordt ‘lijfrentespaarrekening’ vervangen door ‘lijfrenterekening’.

Eigen woning

Verhoogde schenkingsvrijstelling
Het kabinet verwacht dat in veel gevallen pas na drie kalenderjaren kan worden nagegaan hoe de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning feitelijk is benut. De termijn voor het opleggen van de aanslag wordt met twee jaar verlengd tot vijf jaar.

Vruchtgebruik krachtens erfrecht
Bij beleidsbesluit van 21 februari 2014 is goedgekeurd dat een vruchtgebruiker krachtens erfrecht de rente en kosten in aftrek kan brengen als aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dit besluit wordt nu omgezet in wetgeving en daarbij gelden enkele aanpassingen.

Rentemiddeling
De bestaande goedkeuring voor boeterente wordt nu omgezet in wetgeving. Hierdoor kunnen banken zonder fiscale belemmeringen rentemiddeling actief aanbieden.

Woning in aanbouw
Het begrip woning in aanbouw wordt iets verruimd.

Kapitaalverzekeringen

Vervallen tijdklemmen
In het beleidsbesluit van 17 december 2014 is een goedkeuring opgenomen waardoor in een aantal situaties de voorwaarde dat ten minste 15 of 20 jaren jaarlijks premie moet zijn voldaan voor de KEW-vrijstelling, niet van toepassing is. Deze goedkeuring wordt nu omgezet in wetgeving.

Sparen en beleggen

Vermogensrendementsheffing box 3
In de Miljoenennota 2017 wordt de wijziging in box 3 kort genoemd. Het kabinet geeft aan dat is verkend of, onder welke voorwaarden en wanneer een systeem kan worden geïntroduceerd waarbij heffing over het werkelijke rendement op vermogen plaatsvindt.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten en/of onvolkomenheden.

Artikelen 

Prinsjesdag 2016

Hoewel de Miljoenennota traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag al weer op straat lag, waren op fiscaal terrein niet al te veel zaken voortijdig naar buiten gekomen. Wel waren zaken voor het jaar 2017 bekend die al in het vorige Belastingplan verwerkt waren, zoals de wijziging in de berekening van de vermogensrendementsheffing in box 3 en de schenking voor de eigen woning.