Meer werknemers zonder pensioen dan gedacht

Bedrijven die geen pensioen aanbieden en werknemers die niet deelnemen aan een pensioenregeling worden samen de witte vlek genoemd. Het CBS heeft in het verleden al meerdere keren onderzoek gedaan naar de witte vlek. Minister Koolmees van SZW heeft aan het CBS een update gevraagd over deze witte vlek. Uit het meest recente onderzoek, waarbij een nieuwe onderzoeksmethode is gebruikt, blijkt dat oude resultaten een onderschatting van de witte vlek hebben weergegeven. Uit het vorige onderzoek volgde dat er sprake was van een witte vlek van 4% onder de werknemers terwijl in het meest recente onderzoek het blijkt te gaan om 13%. Daarnaast biedt 29% van de werkgevers geen pensioenregeling aan. Het gaat daarbij veelal om kleine werkgevers met minder dan 10 personeelsleden.Anders dan in vorige onderzoeken zijn nu ook uitzendkrachten en zelfstandigen meegenomen. Van de uitzendkrachten is 33% een ‘witte werknemer’ ondanks de verplichtstelling in de uitzendsector. Onder andere de wachttijd van 26 weken is hiervan de oorzaak. Opvallend is dat 77% van de zelfstandigen enige vorm van een pensioenaanspraak heeft. Hoe hoog deze aanspraken gemiddeld zijn is niet bekend. De commerciële dienstverlening is de bedrijfssector met de grootste relatieve en absolute witte vlek met 19%. Het volledige onderzoek is op de website van het CBS gepubliceerd.(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verzamelbrief Pensioenonderwerpen 19 november 2018, kenmerk 2018-0000172301)(januari 2019)