Pensioen in eigen beheer: handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van belaste schenking uitfasering

In samenwerking met de Kennisgroep Successiewet van de Belastingdienst heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) de Handreiking ‘vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking’ gepubliceerd.
Van 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 was het mogelijk om het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). In die periode  kon de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak zonder fiscale sanctie worden prijsgegeven. Dat kon voor zover de waarde in het economische verkeer (commerciële waarde) van die aanspraak hoger was dan de fiscale balanswaarde. Als gevolg van het prijsgeven kan sprake zijn van een vermogensverschuiving tussen aandeelhouder(s) en de pensioengerechtigde en/of tussen (ex-)partners onderling. Een dergelijke vermogensverschuiving vormt in beginsel een schenking. Door passende compensatie kan een schenking worden voorkomen. In de handreiking worden diverse situaties uitgewerkt waarbij het CAP laat zien wat een passende compensatie is.
(Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking, 11 december 2020)

(maart 2021)