Voorlopige bedragen pensioen 2020

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft enkele (voorlopige) bedragen op het terrein van pensioen gepubliceerd.In 2020 bedraagt het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB € 110.111.De AOW-franchises zijn voorlopig als volgt vastgesteld:

Enkelvoudig gehuwd Gehuwd met maximale toeslag Ongehuwd
Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon Middelloon Eindloon
€ 14.167 € 16.030 € 28.333 € 32.060 € 20.837 € 23.578

Het CAP maakt nog wel het voorbehoud dat de AOW-uitkeringen nog definitief moeten worden vastgesteld.Ook heeft het CAP de voorlopige AOW-bedragen als bedoeld in artikel 10aa UBLB per 1 januari 2020 gepubliceerd:

Middelloon Eindloon
Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van
meer dan maar niet meer dan   meer dan maar niet meer dan  
- 1,701% € 11.312 - 1,483% € 12.800
1,701% 1,788% € 12.770 1,483% 1,570% € 14.449

Ook hierbij geldt een voorbehoud van het CAP namelijk dat de bedragen in artikel 10aa UBLB nog definitief moeten worden vastgesteld.(Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, V&A 19-009, 28 november 2019)

Noot:

Het maximum pensioengevend loon is ook relevant voor de maximale jaar- en inhaalruimte voor lijfrenten.(december 2019)