Voorschot of uitkering in de laatste levensfase voor het overlijden niet mogelijk met behoud van vrijstelling in box 3

In artikel 5.10 van de Wet IB 2001 is een vrijstelling opgenomen voor uitvaartverzekeringen (al dan niet in natura). In box 3 zijn dergelijke verzekeringen vrijgesteld als het verzekerde kapitaal of de waarde niet meer bedraagt dan € 7.232 (2020). Voorwaarde is dat de verzekering uitsluitend uitkeert of prestaties in natura verricht bij overlijden.
Een voorschot of uitkering in de laatste levensfase voor het overlijden valt niet onder dit begrip. De vrijstelling komt dan te vervallen.
(Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting, 3 december 2020, gepubliceerd in februari 2021 op www.belastingdienst.nl)

Noot:
In de praktijk blijkt met enige regelmaat behoefte te bestaan aan dergelijke voorschotten. Bijvoorbeeld om nog een laatste reis te maken of aanpassing van de woning voor de laatste levensfase. Van belang hierbij is dat de voorwaarden van een uitvaartproduct geen voorschotmogelijkheid mogen bevatten. Dat betekent namelijk geen vrijstelling in box 3.
De vrijstelling bedraagt in 2021 € 7.348.

(maart 2021)