Maximum pensioengevend loon van € 100.000 en deeltijdarbeid

Vraag:
Een werkgever heeft meerdere werknemers die op jaarbasis meer dan € 100.000 aan salaris verdienen. Met ingang van 1 januari 2015 mag het pensioengevend loon niet meer bedragen dan € 100.000. Hoe moet dan worden omgegaan met werknemers uit die categorie die in deeltijd werken of , omgekeerd, een contract hebben voor meer dan de normale arbeidstijd in de onderneming?

Antwoord:
In de wetgeving is hiermee rekening gehouden. In artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964 dat per 1 januari 2015 van kracht wordt staat namelijk:
“Bij dienstbetrekkingen in deeltijd wordt dit bedrag verminderd overeenkomstig de deeltijdfactor.”
Wordt minder dan de in de onderneming gebruikelijke arbeidstijd gewerkt, zal het maximum bedrag dus naar rato verminderd moeten worden.

Voorbeeld
De gebruikelijke arbeidstijd in een onderneming is 40 uur per week. Een werknemer verdient € 100.000, maar werkt contractueel 32 uur per week. Dat is 80%. Dan wordt het maximum pensioengevend loon voor deze werknemer € 80.000.

 

Wordt meer dan de in de onderneming gebruikelijke arbeidstijd gewerkt, dan blijft het maximum € 100.000. De wettekst spreekt namelijk alleen van verminderen.

Voorbeeld
De gebruikelijke arbeidstijd in een onderneming is 36 uur per week. Een werknemer verdient € 120.000, maar werkt contractueel 40 uur per week. Het maximum pensioengevend loon voor deze werknemer is en blijft € 100.000.

 

Overigens wordt het bedrag van € 100.000 met ingang van 2016 geïndexeerd.

Deze rubriek wordt verzorgd door:
Fiscale Zaken SNS REAAL