Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2024

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft de voorlopige bedragen voor AOW-franchises en het maximum pensioengevend loon per 1 januari 2024 gepubliceerd.
De AOW-franchise van artikel 18a, derde lid, Wet op de loonbelasting 1964 per 1 januari 2024 is voorlopig vastgesteld op € 17.545. Dit bedrag is berekend door de per 1 januari 2024 geldende AOW-uitkering (incl. vakantietoeslag) voor gehuwde personen zonder toeslag te vermenigvuldigen met de factor 100/75.
Deze AOW-franchise geldt voor pensioenregelingen die voldoen aan hoofdstuk IIB van de Wet LB zoals dat luidt na de inwerkingtreding van de WTP per 1 juli 2023.
Het CAP heeft - onder meer - ook de voorlopige franchises voor de op 30 juni 2023 bestaande pensioenregelingen waarop het overgangsrecht van artikel 38q Wet op de loonbelasting 1964 van toepassing is, gepubliceerd:

Overzicht 38q

De complete publicatie is als bijlage bij dit bericht opgenomen.
(Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, V&A 23-019, 5 december 2023)

(december 2023)

Bijlage kort bericht