Het einde van de eigen BV als pensioenuitvoerder?

Hesse

Eigenlijk staat de pensioenwereld niet stil. Niet qua ambitieniveau, niet qua uitvoerder en niet qua  prijs. Als bestuurder van een pensioenfonds heb ik de discussie over volledig herverzekeren (wat het was) of volledig eigen beheer (wat het is geworden) van nabij mee mogen maken. En als adviseur zie ik ook het pensioen in de eigen BV bij de directeur-grootaandeelhouder (dga). Echte buffers of voorzieningen zijn er niet nodig, de rekenrente staat vast op 4% en er is - volgens de Belastingdienst - mogelijk sprake van afkoop van het pensioen bij het uitkeren van dividend.
In deze bijdrage wordt ingegaan op de problemen die de Staatssecretaris ziet bij pensioen in eigen beheer en welke voorstellen hij doet om de ze op te lossen. Kort gezegd komt het er op neer dat zijn oplossing bestaat uit het afschaffen van pensioen in eigen beheer. Althans, dat is de wens die de Staatssecretaris uitspreekt in zijn brief van 17 december 2015 en eigenlijk al bestond bij de invoering van de Brede Herwaardering. De Staatssecretaris gaat uit van een internetconsultatie in de eerste helft van 2016, waarna eventuele noodzakelijke wetswijzigingen per 1 januari 2017 ingevoerd kunnen worden. Gerekend vanaf december 2013 zou dan in krap drie jaar het pensioen in eigen beheer afgeschaft zijn.