Besluiten

Wijziging lijfrentebesluit van 16 mei 2019

dinsdag, september 8, 2020
Dit besluit wijzigt het besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 (Stcrt. 2019, 30558). De wijziging betreft de toevoeging dat voor het bepalen van de termijnen van een alimentatielijfrenterekening de in artikel 3.126a, vierde lid, onderdeel a, Wet IB 2001 opgenomen uiterste ingangsdatum en minimale...

Evaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente

woensdag, september 2, 2020
Dit betreft het rapport van Towers Willis Watson met daarin de evaluatie van nettopensioen en nettolijfrente - gedateerd 20 januari 2020 - zoals dat op 2 september 2020 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 15 mei 2020)

vrijdag, mei 15, 2020
Deze handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet LB genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel.Deze versie van de handreiking vervangt de versie van 22 januari 2020.De handreiking is aangepast omdat de uitwerking van...

Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

woensdag, mei 6, 2020
Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak...

Vragen en antwoorden over de kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening eigen woning, het beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

donderdag, april 2, 2020
Dit document bevat vragen en antwoorden over de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW), het beleggingsrecht eigen woning (BEW) en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 waarop nog het regime van de Wet IB 1964 van toepassing is (hierna:...

Nieuwsbrief renseignering levensverzekeringen 31 maart 2020

woensdag, april 1, 2020
Twee aanvullingen op de Handleiding Gegevensaanlevering Verzekeringsproducten Delen 1 algemeen en 2 berichtspecificatie versie 2020, waaronder Renseignering van periodieke uitkeringen die vallen onder de werking van hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel Q, tweede lid, van de Invoeringswet Wet...

V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen

maandag, februari 3, 2020
Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de  mogelijkheden aan de orde om dit pensioen aan te passen aan de loon- of prijsontwikkeling

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020)

woensdag, januari 22, 2020
Deze handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet LB genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel.

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515)

maandag, december 30, 2019
Dit besluit is een actualisering van het besluit van 23 november 2017, nr. 2017-187605 (Stcrt. 2017, nr. 70303 ) in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen.

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen)

maandag, december 30, 2019
Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515 (Stcrt. 2018, nr. 68652 ) in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen. Hierbij zijn tevens de berekeningsgrondslagen geactualiseerd.

Pagina's

Subscribe to Besluiten