Besluiten

Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

woensdag, mei 6, 2020
Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak...

Nieuwsbrief renseignering levensverzekeringen 31 maart 2020

woensdag, april 1, 2020
Twee aanvullingen op de Handleiding Gegevensaanlevering Verzekeringsproducten Delen 1 algemeen en 2 berichtspecificatie versie 2020, waaronder Renseignering van periodieke uitkeringen die vallen onder de werking van hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel Q, tweede lid, van de Invoeringswet Wet...

V&A 08-068 Berekening van het maximale nabestaandenoverbruggingspensioen

maandag, februari 3, 2020
Dit V&A 08-068 behandelt de vraag wat fiscaal de maximale omvang van het nabestaandenoverbruggingspensioen mag zijn. Hierbij komen ook de  mogelijkheden aan de orde om dit pensioen aan te passen aan de loon- of prijsontwikkeling

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020)

woensdag, januari 22, 2020
Deze handreiking behandelt de inhaal en inkoop van pensioen op basis van de drie in de Wet LB genoemde stelsels: eindloonstelsel, middelloonstelsel en beschikbare-premiestelsel.

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515)

maandag, december 30, 2019
Dit besluit is een actualisering van het besluit van 23 november 2017, nr. 2017-187605 (Stcrt. 2017, nr. 70303 ) in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen.

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen)

maandag, december 30, 2019
Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 december 2018, nr. 2018-28515 (Stcrt. 2018, nr. 68652 ) in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen. Hierbij zijn tevens de berekeningsgrondslagen geactualiseerd.

V&A 19-008 Vervroegen ingangsdatum pensioenuitkeringen en AOW-leeftijd in 2025

dinsdag, december 17, 2019
Dit V&A 19-008 behandelt de vraag van welke voor 2025 geldende AOW-leeftijd kan worden uitgegaan voor de periode van vijf jaar vóór de AOW-leeftijd waarin de pensioenuitkeringen vervroegd kunnen ingaan terwijl de werknemer doorwerkt.

Aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd

vrijdag, december 13, 2019
Dit besluit is een actualisatie van het Besluit van 17 december 2013, nr. BLKB2013/2201M. De goedkeuringen vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd zijn aangepast aan de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (Stb.2019, 246). Verder is de werking van de goedkeuringen uit het besluit ook van...

Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering

vrijdag, juli 6, 2018
Dit document bevat vragen en antwoorden over onder meer het vervallen van de tijdklemmen in een aantal situaties (1 januari 2013) en de gewijzigde wet- en regelgeving per 1 januari 2017, 1 april 2017 en 1 januari 2018 met betrekking tot de KEW, de SEW en het BEW en de BHW-kapitaalverzekering. Dit...

Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Stcrt. 2010, nr. 10783

maandag, april 30, 2018
Dit besluit wijzigt het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M (Stcrt. 2010, nr. 10783). Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer, heb ik toegezegd om voor enkele situaties in een beleidsbesluit te bevestigen dat het aangaan van een huwelijk...

Pagina's

Subscribe to Besluiten