Pensioen 2020: een nadere beschouwing

Richard Meijer

Als vervolg op het artikel Pensioen 2020: de stand van zaken door Jos Gielink van Gielink Pensioenrecht, wordt een tweetal zaken met betrekking tot het huidige en toekomstige pensioenkader nader uitgediept.
Het betreft hier enerzijds de consistente waardering van premies en verplichtingen (thans worden kostendekkende premies en pensioenverplichtingen niet consistent gewaardeerd, hetgeen naar onze mening niet wenselijk is). Anderzijds is het van belang om vast te stellen hoe het alternatief van doorsneepremie er exact uit gaat zien. Thans zijn de fiscale kaders van DB en DC pensioen niet consistent, hetgeen in de toekomst niet langer wenselijk is.