Samenloop WAO/WIA-uitkering en pensioen

Vraag:Een cliënt nadert de pensioenleeftijd van 62 jaar volgens de regeling die op hem van toepassing is. Hij is volledig arbeidsongeschikt. Nu wil de cliënt zijn pensioeningangsdatum uitstellen tot 65 jaar, omdat zijn WAO-uitkering doorloopt tot zijn 65e. Is dat toegestaan?Antwoord:Nee, dat is niet toegestaan.Uw client zal in de periode van 62 tot 65 jaar een relatief hoger inkomen genieten door samenloop van de WAO- of WIA-uitkering met een pensioenuitkering. Vanuit die achtergrond is uw vraag begrijpelijk.In de WAO- en WIA, noch in de fiscale pensioenwetgeving is een verbod op samenloop met een ouderdomspensioen voor 65 jaar of prepensioen opgenomen. In dat geval kan er behoefte bestaan om de pensioeningangsdatum uit te stellen.De Kennisgroep Pensioenen van de Belastingdienst heeft op haar website uitdrukkelijk aangegeven, dat bij samenloop van een WAO- of WIA-uitkering met prepensioen of ouderdomspensioen, uitstel niet is toegestaan.Zij verwijst daarbij naar artikel 18a, vierde lid van de Wet op de loonbelasting 1964 (voor ouderdomspensioen) en het voormalige artikel 38a tweede lid, onderdeel b van dezelfde wet (voor prepensioen). In artikel 18a, vierde lid staat dat een ouderdomspensioen niet later ingaat dan op het tijdstip waarop de dienstbetrekking eindigt (dan wel als de dienstbetrekking al is geëindigd: op de pensioendatum). En uitstel van het pensioen is alleen mogelijk voor zover de werknemer doorwerkt.Aangezien uw cliënt arbeidsongeschikt is, is doorwerken – en daarmee pensioenuitstel – niet aan de orde.Deze rubriek wordt verzorgd door:Fiscale Zaken