Aanpassing enkele besluiten relevant voor pensioen en lijfrente

Gedateerd 17 december 2014 is een besluit tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen gepubliceerd. Het besluit is echter pas op 29 december 2014 in het Staatsblad gepubliceerd. Enkele punten uit het besluit.

Factor A berekening jaarruimte lijfrente
Over het jaar 2014 mag de factor A worden vermenigvuldigd met 35/37 alvorens de factor wordt ingevuld in de berekening van de premieruimte voor lijfrente. Met ingang van 1 januari 2015 mag voor de berekening van de jaarruimte voor lijfrente over 2015 de factor A worden vermenigvuldigd met 37/40. Dit in verband met de overgang van het fiscale kader voor pensioenopbouw in 2014 (een in 37 jaar op te bouwen ouderdomspensioen van 70% van het laatst verdiende loon) naar het fiscale kader voor pensioenopbouw in 2015 (een in 40 jaar op te bouwen ouderdomspensioen van 75% van het gemiddeld verdiende loon).

Factor A berekening beschikbare premieregelingen
In het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 is opgenomen hoe de pensioenaangroei (factor A) bij beschikbare premieregelingen moet worden berekend. De op het kalenderjaar betrekking hebbende premies moeten worden vermenigvuldigd met een leeftijdsafhankelijke factor. Tot en met eind 2014 was de laatste cohort van de tabel “60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar”. Deze tabel moest worden aangepast aangezien de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2014 67 jaar bedraagt en veel pensioenregelingen deze leeftijd hebben overgenomen. Met ingang van 1 januari 2015 is de tabel met leeftijdsafhankelijke factoren aangepast. Zowel de factoren als de laatste cohort.

Factor A middel- en eindloonregeling bij pensioenleeftijd vóór pensioenrichtleeftijd 67 jaar
Wanneer in de middel- of eindloonregeling een pensioenleeftijd is opgenomen die ligt voor de in de wet opgenomen pensioenrichtleeftijd (nu 67 jaar) wordt de pensioenaangroei van middel- en eindloonregelingen vermenigvuldigd met een van de in de pensioenregeling opgenomen pensioenleeftijd afhankelijke factor. Dit voordat de pensioenaangroei (factor A) wordt ingevuld in de berekening van de jaarruimte voor lijfrente.

Beschikbare premiepercentages netto lijfrente
In het Uitvoerings inkomstenbelasting 2001 zijn de beschikbare premiepercentages opgenomen.

AOW-franchises bij lagere dan fiscaal maximale opbouwpercentages (art. 10aa UBLB)
In het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 zijn eveneens de AOW-franchises bij lagere maximale opbouwpercentages voor 2015 opgenomen.

(Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen, Stb. 2014/579)