Aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen, en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Op 21 november 2022 is het inwerkingtredingsbesluit voor de ‘Wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente’ in het Staatsblad zijn gepubliceerd.
Deze wet wijzigt de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enkele andere wetten per 1 januari 2023.
De wijziging voorziet in het realiseren van de uitbreiding van het op basis van de Wet waardeoverdracht klein pensioen al bestaande recht van pensioenuitvoerders op waardeoverdracht van klein ouderdomspensioen dat is ontstaan door einde deelneming. De uitbreiding betreft kleine pensioenen die een andere ontstaansgeschiedenis hebben dan einde deelneming. Dit geldt zowel voor kleine pensioenen, die vóór 1 januari 2018 zijn ontstaan, als voor kleine pensioenen, die daarna zijn ontstaan of zullen ontstaan. Kleine pensioenaanspraken in uitkeringsregelingen die bij verzekeraars zijn ondergebracht, en die niet zijn ontstaan door een individuele baanwisseling blijven alsnog buiten de toepassing van de Wet waardeoverdracht klein pensioen.
Ook maakt deze wetswijziging afkoop mogelijk bij pensioeningang en tussentijds voor kleine pensioenen, die zijn ontstaan om andere reden dan einde deelneming, als waardeoverdracht niet mogelijk blijkt te zijn.
De wet voorziet ook in het geven van een recht aan pensioenuitvoerders om kleine nettopensioenen af te kopen en in de mogelijkheid voor aanbieders tot het afkopen van een kleine nettolijfrente. Het laten staan van deze kleine pensioenen en lijfrenten brengen relatief hoge kosten met zich mee.
Deze wetgeving volgt uit de evaluatie van de wetgeving welke per 1 januari 2019 in werking is getreden en komt tegemoet aan wensen uit de praktijk.
In lijn hiermee wijzigt tevens het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling per 1 januari 2023.
(Staatsblad 2022 nr. 467 en Staatsblad 2022 nr. 468)

(januari 2023)