Afkoop klein pensioen uitstellen tot na AOW-datum

Op 13 november heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015. Ook is ingestemd met een amendement dat het mogelijk maakt om afkoop van klein pensioen uit te stellen.
Pensioenuitvoerders kunnen op grond van artikel 66 van de Pensioenwet en artikel 78 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling een klein pensioen afkopen. Vaak gebeurt dat rond de pensioendatum. Een afkoop vóór de AOW-leeftijd kan diverse nadelige gevolgen hebben voor de gerechtigde. Daarom wordt het via dit amendement mogelijk gemaakt om op verzoek van de deelnemer de afkoop uit te stellen tot de maand volgend op de datum waarop een gewezen deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
(Kamerstukken II 2014/2015, 33 988, nr. 29)