AOW-leeftijd sneller omhoog

In het regeerakkoord is afgesproken om de verhoging van de AOW-leeftijd te versnellen. Het kabinet heeft nu het wetsvoorstel dat daartoe strekt aangeboden aan de Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal de AOW-leeftijd al in 2021 67 jaar zijn, in plaats van in 2023. Ook zal eerder naar de levensverwachting worden gekeken voor verhogingen van de AOW-leeftijd, namelijk vanaf 2022 in plaats van vanaf 2024. Een verhoging van de AOW-leeftijd wordt minimaal vijf jaar van tevoren aangekondigd. Dus met ingang van 1 januari 2017 wordt voor het eerst bezien wat de levensverwachting is en of dat reden is om de AOW-leeftijd in 2022 te wijzigen. Vervolgens zal deze toets jaarlijks plaatsvinden.
(Kamerstukken II 2014/2015, 34 083, nr. 2)