Betaling eigenwoningrente niet aannemelijk gemaakt

Een vrouw heeft in 2011 en 2012 aangifte inkomstenbelasting gedaan. Zij heeft daarbij rente en kosten van geldlening voor de eigen woning in aftrek gebracht. Naar aanleiding van de aangifte 2011 heeft de belastinginspecteur vragen gesteld (ook over de persoonsgebonden aftrek maar dat onderdeel blijft hier verder buiten beschouwing).
Ondanks een herinnering komt hier geen reactie op. De inspecteur corrigeert vervolgens de aangifte. De vrouw maakt hiertegen bezwaar. In een gesprek met de inspecteur dat daarop volgt zegt de vrouw toe om binnen een maand met de gevraagde gegevens te komen. De vrouw reageert pas als er een vooraankondiging van de uitspraak op bezwaar komt. De vooraankondiging houdt in dat het bezwaar zal worden afgewezen omdat de vrouw niet reageert op de informatieverzoeken. Stukken ontbreken nog steeds. De vrouw noemt ook een schuld van € 50.000 maar vermeldt daarbij niet bij welke bank die schuld is aangegaan.
Voor het jaar 2012 verloopt de procedure vergelijkbaar.
Het Hof constateert dat belanghebbende onvoldoende gegevens heeft aangedragen waaruit de betaling van de rente door belanghebbende en haar echtgenoot blijkt, ook nadat de belastinginspecteur hierom verschillende keren heeft gevraagd. De rentebetaling is niet aannemelijk gemaakt. De belastinginspecteur heeft de rentekosten terecht niet geaccepteerd.

(Hof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5154)

(oktober 2017)