Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Op 18 mei 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst Vijlbrief bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel naar de Tweede Kamer gezonden. Doel van het bouwstenentraject is doel om uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het volgend kabinet. Het is een ambtelijk traject zonder politieke sturing. Via seminars en stakeholdersbijeenkomsten zijn wetenschappers, opiniemakers en maatschappelijk organisaties betrokken geweest bij het traject.Er is gekeken naar de loon- en inkomstenbelasting (box 1, 2 en 3), de vennootschapsbelasting, de milieubelastingen, belastingen gericht op gezondheidsaspecten, de schenk- en erfbelasting en lokale (gemeentelijke) belastingen. Ook heeft onderzoek plaatsgevonden binnen thema’s: de Nederlandse belastingmix, het thema vereenvoudiging, de opkomst van digitale platforms en de rol van Europa in het belastingstelsel. In totaal zijn tien verschillende onderzoeken uitgevoerd.De staatssecretaris heeft ook een zogenoemd syntheserapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ naar de Kamer gezonden, waarin de voornaamste knelpunten van ons belastingstelsel in samenhang worden beschreven. Het bouwstenentraject heeft 169 uitgewerkte beleidsopties opgeleverd.Tot slot merkt de staatssecretaris op dat voor belastingwijzigingen (en nieuwe belastingen) is een goede uitvoering uiteraard cruciaal. Daarbij is de Belastingdienst een belangrijke uitvoerder. De Belastingdienst werkt aan verbetering van de systemen voor informatievoorziening. De verwachting is wel dat de problematiek op dit domein bij de deze organisatie de komende jaren aanwezig blijft en dat is dus een aandachtspunt bij uitvoering door de Belastingdienst.(Brief staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, 18 mei 2020, kenmerk 2020-0000094149)(juni 2020)