Cijfers 2015

In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2015 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook is het mogelijk dat cijfers nog aangepast worden (niet zelden worden officiële publicaties op een later moment gecorrigeerd).

Wetsartikelen

Algemeen

Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd (in 2015 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 3 maanden)

Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief heffing over totaal van de schijven
- € 19.822 8,35% 28,15% 36,5% € 7.234
€ 19.822 € 33.589 13,85% 28,15% 42% € 13.016
€ 33.589 € 57.585 42%   42% € 23.094
€ 57.585   52%   52%  

Schijventarief box 1 AOW-leeftijd geboren vanaf 1 januari 1946

Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief heffing over totaal van de schijven
- € 19.822 8,35% 10,25% 18,6% € 3.686
€ 19.822 € 33.589 13,85% 10,25% 24,1% € 7.004
€ 33.589 € 57.585 42%   42% € 17.082
€ 57.585   52%   52%  

Schijventarief box 1 AOW-leeftijd geboren vóór 1 januari 1946

Belastbaar inkomen meer dan maar niet meer dan belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief heffing over totaal van de schijven
- € 19.822 8,35% 10,25% 18,6% € 3.686
€ 19.822 € 33.857 13,85% 10,25% 24,1% € 7.068
€ 33.857 € 57.585 42%   42% € 17.034
€ 57.585   52%   52%  
Hypotheken

Eigen woning

Met ingang van 1 januari 2013 is renteaftrek voor nieuwe eigenwoningschulden alleen mogelijk bij een vooraf (schriftelijk) overeengekomen ten minste annuïtair aflossingsschema van 360 maanden. Voor bestaande leningen geldt eerbiedigende werking. 

In 2015 bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten voor de eigen woning 51% voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.

Als de WOZ-waarde meer is dan maar niet meer dan bedraagt het forfaitpercentage
- € 12.500 nihil
€ 12.500 € 25.000 0,30%
€ 25.000 € 50.000 0,45%
€ 50.000 € 75.000 0,60%
€ 75.000 € 1.050.000 0,75%
€ 1.050.000 - € 7.875 vermeerderd met 2,05% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.050.000

Kapitaalverzekering/spaarrekening/beleggingsrecht eigen woning
Voor de uitkering uit een kapitaalverzekering/spaarrekening/beleggingsrecht eigen woning (KEW/SEW/BEW; box 1) kunnen de volgende vrijstellingen van toepassing zijn:

  • bij 15 tot 20 jaar premiebetaling: maximaal € 36.600
  • bij 20 jaar of meer premiebetaling: maximaal € 161.500

De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan € 161.500 per belastingplichtige gedurende zijn leven.
Met ingang van 1 april 2013 geldt de KEW-vrijstelling niet meer behoudens bestaande gevallen.

Kapitaalverzekering

Kapitaalverzekeringen (box 3)

Bezittingsvrijstelling voor op 14 september 1999 bestaande kapitaalverzekeringen per belastingplichtige € 123.428. Uitvaartproducten vrijgesteld als verzekerd kapitaal dan wel waarde niet meer bedraagt dan € 6.921.

Sparen en beleggen

Sparen en beleggen

Heffingvrij vermogen box 3
Heffingvrij vermogen per belastingplichtige € 21.330.
Heffingvrij vermogen minderjarige kinderen is met ingang van 2012 vervallen.
Ouderentoeslag (als op 31 december 2014 de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt)
bij een inkomen uit werk en woning (vóór inachtneming van de persoonsgebonden aftrek) van:

Meer dan maar niet meer dan bedraagt de ouderentoeslag
- € 14.431 € 28.236
€ 14.431 € 20.075 € 14.118
€ 20.075 - Nihil

Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag mag de grondslag sparen en beleggen (rendementsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen) niet meer bedragen dan € 282.226 (gehele jaar dezelfde partner: gezamenlijke grondslag niet meer dan € 564.451).

Vrijstelling groene beleggingen
Vrijstelling groene beleggingen per belastingplichtige € 56.928.
Heffingskorting groene beleggingen 0,7%.

Heffingskortingen durfkapitaal, sociaal-ethische en culturele beleggingen
De heffingskortingen voor beleggingen in durfkapitaal en sociaal-ethische en culturele beleggingen zijn per 1 januari 2013 vervallen.

Levensloop
Voor deelnemers die op 31 december 2011 een saldo van minder dan € 3.000 in levensloopproducten hadden, is het tegoed begin 2013 vrijgevallen. Deelnemers die op 31 december 2011 een saldo van € 3.000 of meer in levensloopproducten hadden, kunnen tot 2022 gebruik maken van overgangsrecht en jaarlijks 12% van het brutosalaris sparen (mits bij aanvang van het jaar het levenslooptegoed niet meer bedraagt dan 210% van het salaris over het voorafgaande kalenderjaar).
Levensloopverlofkorting: € 207 per jaar van deelname.
In 2015 wordt bij opname van het gehele tegoed ineens, 80% van de waarde per 31 december 2013 belast. Het meerdere wordt volledig belast.

Pensioen

Pensioen

Opbouwpercentages
De fiscaal maximale opbouwpercentages per dienstjaar zijn per 1 januari 2015:

  • 1,875% over de pensioengrondslag voor middelloon
  • 1,657% over de pensioengrondslag voor eindloon

Aftoppingsgrens
Het pensioengevend loon bedraagt maximaal € 100.000.

Fiscaal minimale franchise

  middelloon geheel verzekerd eindloon geheel verzekerd (deels) eigen beheer eindloon
Franchise 100/75 (middelloon) 100/66,28 (eindloon) AOW € 12.642 € 14.305 € 20.921

Afkoop klein pensioen
Afkoop van pensioen (art.66 Pensioenwet) is toegestaan als de pensioenuitkering niet meer bedraagt dan € 462,88 per jaar.

Lijfrente

Lijfrente

Lijfrenteaftrek

  (Maximum) bedrag
Jaarruimte (13,8% van de premiegrondslag) € 12.153
Maximum in aanmerking te nemen inkomen € 100.000
AOW-franchise € 11.936
Reserveringsruimte jonger dan 55 jaar en 3 maanden (17% van de premiegrondslag) € 7.052
Reserveringsruimte 55 jaar en 3 maanden, en ouder (17% van de premiegrondslag) € 13.927
Stakende ondernemers ten hoogste 5 jaar jonger dan AOW-leeftijd, 45% of meer arbeidsongeschikt of bij staken door overlijden € 447.047
Stakende ondernemers tussen 15 en 5 jaar jonger dan AOW-leeftijd of als lijfrenteuitkeringen direct ingaan € 223.531
Stakende ondernemers in overige gevallen € 111.771
Oudedagsreserve (9,8% van de winst, maar maximaal) € 8.631

Lijfrenteuitkeringen

  Maximale jaaruitkering
Overbruggingslijfrente € 63.288
Tijdelijke oudedagslijfrente* € 21.142

* Met ingang van 1 januari 2014 mag de tijdelijke oudedagslijfrente niet eerder ingaan dan in het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt, en niet later dan in het jaar waarin de AOW-leeftijd plus vijf jaar wordt bereikt. Voor bestaande rechten geldt overgangsrecht.

Afkoopgrens lijfrente
Geen revisierente is bij afkoop verschuldigd als de waarde van de lijfrenteverzekering of lijfrenterekening niet meer bedraagt dan € 4.281. Voor deze grens moeten meerdere lijfrenteverzekeringen of - rekeningen bij dezelfde uitvoerder bij elkaar worden geteld.

Gouden handdruk

Gouden handdruk

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen vervallen.

Kapitaalverzekering

Schenk- en erfbelasting

Tarieven schenk en -erfbelasting

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partners en kinderen) Tariefgroep 1A (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)
 € 0 - € 121.296 10% 18% 30%
€ 121.296 - hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen schenkbelasting

Kinderen € 5.277
Kinderen (18 - 40 jaar (eenmalig) € 25.322
Kinderen 18 - 40 jaar (eenmalig) indien schenking
wordt aangewend voor de  eigen woning of voor een dure studie
€ 52.752
Overige verkrijgers € 2.111

Vrijstellingen erfbelasting

Partners € 633.014
Kinderen en kleinkinderen € 20.047
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.138
Ouders € 47.477
Overige verkrijgers € 2.111