Het vervolg van Prinsjesdag 2016: een tussenstand

Terwijl Wiebes in de Kamer onder vuur ligt voor de aansturing van de Belastingdienst, gaat het wetgevingsproces rondom de belastingplannen voor 2017 gewoon door. Inmiddels zijn voor diverse wetsvoorstellen twee nota’s van wijziging ingediend. Ook zijn de Nota’s naar aanleiding van het verslag ingediend. De belangrijkste punten worden hieronder beknopt weergegeven. De afschaffing van het pensioen in eigen beheer komt in een apart bericht aan de orde.

Verlenging derde belastingschijf in verband met afbouw hypotheekrenteaftrek
Diverse kamerfracties vragen naar de exacte uitwerking van de in 2014 ingezette verlaging van de hypotheekrenteaftrek (met 0,5% per jaar in de hoogste schijf). Deze geleidelijke afschaffing zou tot en met 2017 worden gecompenseerd met een verlenging van de derde schijf. De staatssecretaris maakt nu inzichtelijk hoe het eindpunt van de derde schijf in 2017 wordt bereikt:

MaatregelBedragIndexatie stand 2016   200Wet maatregelen woningmarkt 2014 II   550Belastingplan 2016: koppeling eindpunt afbouw algemene heffingskorting aan eindpunt derde schijf   301Belastingplan 2017: dekking koopkrachtreparatie– 400Totaal   651

Rentegevoeligheid pensioenfondsen
50PLUS heeft gevraagd of het kabinet “exact en uitputtend kan aangeven op welke manieren en met welke middelen het mogelijk is om pensioenfondsen minder gevoelig te maken voor de lage renteontwikkeling”. Staatssecretaris Wiebes geeft als reactie dat conform de toezegging van de collega staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juni jl. in het Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen hiernaar wordt gekeken. Daarbij wordt vóór het einde van dit jaar de gevoeligheid voor de rentestand van buitenlandse pensioenstelsels geanalyseerd.

Rekenhulp lijfrentepremie op website Belastingdienst
De SP heeft gevraagd waarom de rekenhulp voor de lijfrentepremie op de website van de Belastingdienst nog niet is bijgewerkt (en vragen het kabinet om dit te regelen). De staatssecretaris geeft aan dat de rekenhulp lijfrentepremie helemaal opnieuw is ontwikkeld (de oude versie was moeilijk te onderhouden). De nieuwe versie van de rekenhulp is inmiddels gepubliceerd.

Box 3
Op verzoek van de SGP heeft het kabinet de volgende update voor box 3 gegeven:

 Prognose Belastingplan 2016RealisatieRendement in schijf 1 (tot
€ 100.000)2,9%2,87%Rendement in schijf 2 (€ 100.000 -
€ 1.000.000)4,7%4,60%Rendement in schijf 3
(> € 1.000.000)5,5%5,39%

Tijdklemmen kapitaalverzekeringen
Met een nota van wijziging wordt de mogelijkheid tot laten vervallen van de zogenoemde tijdklemmen voor de Kapitaalverzekering Eigen woning (en de Spaarrekening Eigen Woning en het Beleggingsrecht Eigen Woning) bij einde fiscaal partnerschap aangescherpt. Het is namelijk niet de bedoeling dat het feit dat op enig moment een fiscaal partnerschap is geëindigd, voldoende is om jaren later een vrijstelling KEW/SEW/BEW te kunnen benutten zonder toepassing van de tijdklemmen. Daarom vervallen de tijdklemmen in deze gevallen alleen bij beëindiging van een fiscaal partnerschap als de KEW in het kader van de financiële afwikkeling van dat partnerschap tot uitkering komt.
(Bron: Kamerstukken nrs. 34 552, 34 553 en 34 554)

Noot:

Zie voor een uitgebreide behandeling van de Prinsjesdagplannen Prinsjesdag 2016.

(november 2016)