Kleinsma wil kleine pensioenen behouden

Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het belangrijk dat kleine pensioenaanspraken hun pensioenbestemming behouden. Met name werknemers met kortlopende dienstverbanden worden steeds weer geconfronteerd met afkoop van hun klein pensioen. Uitgangspunt van het voorstel van Kleinsma is dat voor nieuwe kleine pensioenen het recht van pensioenuitvoerders vervalt om kleine pensioenen af te kopen. Overigens blijft afkoop op de einddatum mogelijk. Alle uitvoerders kunnen - zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer - kleine pensioenen overdragen naar de nieuwe uitvoerder waar de deelnemer actief opbouwt. Er komt geen plicht voor uitvoerders om kleine pensioenen over te dragen naar een nieuwe uitvoerder. Er zijn namelijk uitvoerders die nu bewust geen afkoopbeleid voeren. Een verplichting om de waarde over te dragen zou voor deze uitvoerders tot onnodige extra kosten leiden.Alle uitvoerders moeten inkomende waardeoverdrachten via dit systeem accepteren. Dit moet de kans op het vinden van een nieuwe uitvoerder zo groot mogelijk maken. Uitvoerders die kiezen om mee te doen aan het systeem, mogen op vrijwillige basis ook reeds bestaande kleine pensioenen overdragen. De staatssecretaris onderzoekt nog of hier nadere voorwaarden aan verbonden moeten worden.Om de beperkende factoren zoveel mogelijk weg te nemen, is het de bedoeling dat de huidige opschortende werking bij onderdekking niet geldt bij deze automatische waardeoverdracht.Heel kleine rechten komen te vervallen. De gedachte is dat de grens voor premieovereenkomsten wordt gesteld op een afkoopwaarde € 14. Bij een uitkeringsovereenkomst komt dit neer op een levenslange uitkering van ongeveer € 2 bruto per jaar. Het is de bedoeling dat deze regeling gaat gelden voor bestaande en nieuwe aanspraken.De staatssecretaris streeft ernaar om het wetsvoorstel op 1 januari 2018 in werking te laten treden. Drie jaar na inwerkingtreding van de regeling zal bekeken worden of het systeem goed werkt.(Bron: Brief staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2016, kenmerk 2016-0000251759)(december 2016)