Nieuw V&A verschenen over de opbouw of toezegging van pensioen op of na een leeftijd van AOW + 5 jaar

De Belastingdienst heeft op haar pensioensite een nieuw V&A (V&A 20-007) gepubliceerd over de vraag of ouderdomspensioen kan worden opgebouwd of toegezegd als de leeftijd van AOW + 5 jaar is bereikt.In artikel 18a van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is in het vierde lid opgenomen dat de uiterste datum waarop het ouderdomspensioen moet ingaan ligt op de dag waarop de AOW-leeftijd + 5 jaar wordt bereikt. Dit houdt volgens het V&A ook in dat de opbouw van ouderdomspensioen dan uiterlijk moet stoppen, ook al wordt er in een dienstbetrekking doorgewerkt. Dit geldt ook voor een toezegging van ouderdomspensioen. Een uitzondering geldt voor partnerpensioen en wezenpensioen. Als een werknemer, die de AOW-leeftijd + 5 jaar heeft bereikt, nog pensioengevend loon geniet tijdens pensioengevende diensttijd als bedoeld in artikel 18g Wet LB is het nog wel mogelijk om partnerpensioen of wezenpensioen op te bouwen of toe te zeggen.(Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst V&A 20-007)(juni 2020)