Nieuwe regels waardeoverdracht pensioen bij wisselen van baan

Op 10 december 2015 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een besluit gepubliceerd over het overgangsrecht rondom het vervallen van de 6-maandstermijn bij waardeoverdracht. Naast het vastleggen van het overgangsrecht geldt de beperking van de bijbetalingslast nu niet meer alleen voor kleine werkgevers, maar voor alle werkgevers.De belangrijkste bepalingen uit het besluit zijn de volgende.Nieuwe definitie overdrachtsdatumDe overdrachtsdatum is de datum waarop de nieuwe uitvoerder het verzoek tot waardeoverdracht van de deelnemer ontvangt. De datum dat het verzoek fysiek of digitaal binnenkomt, is leidend. Het gaat dus niet om de datum waarop de deelnemer het formulier voor waardeoverdracht ondertekend heeft.Onbepaalde termijnHet recht op waardeoverdracht met een onbepaalde aanvangstermijn geldt alleen bij een baanwissel, waardoor vanaf 1 januari 2015 nieuwe pensioenaanspraken in een nieuwe pensioenregeling worden verworven.Bijbetaling alle werkgevers beperktVoor alle werkgevers gaat gelden dat ze niet mee hoeven te werken met een waardeoverdracht als de aanvullende bijdrage meer bedraagt dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde. Dit gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2015.Overgangstermijn definitie overdrachtsdatumDe definitie van overdrachtsdatum, zoals deze luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit nieuwe besluit, blijft van toepassing als de ontvangende uitvoerder de gegevens vóór 11 december 2015 aan de deelnemer heeft verstrekt. Dit betekent dat de oude overdrachtsdatum van toepassing blijft als vóór 11 december een offerte voor waardeoverdracht is verstrekt.(Bron: Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht, gepubliceerd 10 december 2015, Stb 2015, nr. 469)

Noot:

Vanaf 1 januari 2015 was de termijn om waardeoverdracht aan te vragen vervallen zonder dat sprake was van overgangsrecht. Dit had als gevolg dat werknemers die al jaren deelnamen in de pensioenregeling alsnog waardeoverdracht konden aanvragen met als berekeningsdatum de datum van aanvang in de regeling. Dit was echter niet de bedoeling van de staatssecretaris en zou bij pensioenuitvoerders tot allerlei uitvoeringsproblemen leiden. Naast het vastleggen van het overgangsrecht geldt de beperking van de bijbetalingslast nu niet meer alleen voor kleine werkgevers, maar voor alle werkgevers.