Nieuwe versie van Handreiking inhaal en inkoop van pensioen verschenen

Op 11 april 2019 is een nieuwe versie van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen verschenen. De vorige versie van 9 juli 2014 wordt hiermee vervangen. De handreiking is bijgewerkt met de verwijzingen naar de nieuwe beleidsbesluiten en de huidige wet- en regelgeving. Zo moet bij de berekening worden uitgegaan van de in hetzelfde jaar geldende maximum pensioengevend loon en de AOW-inbouwbedragen. Een van de belangrijkste wijzigingen is de vereenvoudigde rekenmethode van de inhaalruimte indien sprake is van een beschikbare premieregeling. Deze vereenvoudigde berekening kan alleen worden toegepast als tijdens de volledige diensttijd via een beschikbare premieregeling pensioen is opgebouwd en bijvoorbeeld geen waardeoverdracht heeft plaatsgevonden.Een andere wijziging is dat bij de berekening van de inhaal- en of inkoopruimte ook rekening moet worden gehouden met aanspraken die zijn opgebouwd via een nettopensioen of nettolijfrente.(Handreiking inhaal en inkoop van pensioen, versie 11 april 2019 gepubliceerd op https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl)

Noot:

Men kan zich afvragen hoeveel deelnemers in een pensioenregeling op dit moment in staat zijn om van de vereenvoudigde rekenmethode gebruik te maken. Ondanks de toenemende populariteit van de beschikbare premieregeling onder werkgevers hebben veel deelnemers geen beschikbare premieregeling. Indien dit wel het geval is, hebben zij vaak op enig moment in het verleden - maar tijdens de huidige diensttijd - deelgenomen aan een middelloon- of eindloonregeling. In beide gevallen kan de vereenvoudigde rekenmethode niet worden toegepast. Hoewel de berekening er wellicht iets eenvoudiger op is geworden, is het deelnemers aan te raden om een adviseur te raadplegen als er een berekening van de mogelijke inhaal- of inkoopruimte moet worden gemaakt. Let daarnaast op dat de kans op ruimte door de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar en de versobering van de opbouwpercentages steeds kleiner wordt.Tot slot komt het vreemd voor dat nettopensioen of nettolijfrente, waarvan de premies zijn betaald uit het nettoloon, invloed heeft op de inhaal- of inkoopruimte van pensioen onder de aftoppingsgrens. (mei 2019)