Ontwerpbesluit adequaat pensioen payroll: bescherming van payrollwerknemers op pensioengebied

In het onlangs gepubliceerde ontwerpbesluit wordt getracht om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken door payrollwerkgevers te verplichten een (vergelijkbare) pensioenregeling aan te bieden aan payrollmedewerkers zoals die ook wordt aangeboden aan vaste werknemers van de inlenende werkgever. Daarnaast verschaft het besluit payrollwerknemers de kans om een beter pensioen op te bouwen.In het besluit zijn een tweetal opties opgenomen om deze doelstellingen te bewerkstelligen:

  1. De payrollwerkgever laat de payrollwerknemer aansluiten bij de basispensioenregeling van de inlener. Op deze manier ontstaan er geen verschillen in de af te dragen premies en hoeft de payrollwerkgever geen eigen overeenkomsten met de payrollwerknemers en de pensioenuitvoerders te sluiten.
  2. De payrollwerkgever sluit een adequate pensioenregeling af voor de payrollwerknemer. Als om verschillende redenen het niet lukt voor de payrollwerkgever om de payrollwerknemer aan te laten sluiten bij de basispensioenregeling van de inlener, moet de payrollwerkgever zelf een adequate pensioenregeling afsluiten voor de payrollwerknemer. Wat onder een adequate pensioenregeling wordt verstaan is middels een aantal voorwaarden in het ontwerpbesluit beschreven:
    • De pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen;
    • Er mag geen wachttijd zijn voor het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen;
    • De collectieve werkgeverspremie moet zijn gebaseerd op de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland.

Buiten het Ontwerpbesluit om kunnen sociale partners eventueel een werknemerspremie en de hoogte ervan bepalen. Ook zijn zij vrij om het karakter van de pensioenovereenkomst te kiezen.Er is besloten om een internetconsultatie te houden voor dit onderwerp. De consultatie sluit op 16 maart 2019.(Bron: Ontwerpbesluit adequaat pensioen payroll, bijlage bij brief minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,15 februari 2019)(maart 2019)