Oplossing voor dubbele belastingheffing Nederlands pensioen inwoners van België

De staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op Kamervragen van het lid Omtzigt over de dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België.
De staatssecretaris geeft desgevraagd aan dat op grond van het belastingverdrag met België de woonstaat mag heffen over het pensioen. Het verdrag met België kent een uitzonderingsbepaling waardoor Nederland als bronstaat toch mag heffen als in België (het woonland) niet voldoende wordt geheven over de uitkeringen. Recente Belgische jurisprudentie heeft gezorgd voor onduidelijkheid over de vraag of België ‘voldoende kan en zal heffen over pensioenuitkeringen uit Nederland’. Hierdoor zou in voorkomende gevallen in het geheel niet worden geheven. Nederland heeft daarom circa 1.300 inwoners van België met een Nederlands pensioen van meer dan € 25.000 geïnformeerd dat de vrijstelling voor de loonbelasting is komen te vervallen. Recent heeft Nederland met België afspraken gemaakt en is er een oplossing. De afspraak tussen Nederland en België houdt in dat Nederland geen belasting heft over uit Nederland afkomstig pensioen, als België het pensioen voldoende belast. Is dat niet het geval, dan zal Nederland kunnen heffen. België zal dan voorkoming van dubbele belasting verlenen. Daarnaast hebben de landen afspraken gemaakt over de uitwisseling van informatie. Nederland weet hierdoor in welke gevallen het pensioen in België ‘feitelijk en voldoende wordt belast’.
Gevraagd naar het achterwege blijven van de indexatie van het grensbedrag van € 25.000 laat de staatssecretaris weten dat hiervoor het verdrag moet worden aangepast. Nederland onderhandelt nog met België over herziening van het verdrag. Nederland heeft daarbij de wens om een bronstaatheffing te hanteren. In dat geval zal in het nieuwe verdrag geen grens worden gehanteerd.
Verder is eind 2017 in België een wet ingevoerd waardoor met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar Nederlandse AOW in de Belgische heffing wordt betrokken. De staatssecretaris acht dit niet in strijd met het verdrag.
(Brieven staatssecretaris van Financiën van 6 maart 2018, kenmerk 2018-0000031594 en 23 februari 2018, kenmerk 2018-0000029126)

Noot:

Nederland en België lijken niet veel meer te hebben afgesproken dan al in het bestaande verdrag staat, met als enige aanpassing de uitwisseling van informatie. Dat moet Nederland gerust stellen als het gaat om voldoende belastingheffing over het Nederlandse pensioen van Belgische inwoners. Duidelijk is ook dat Nederland uiteindelijk een stap verder wil gaan en dat is de invoering van een bronstaatheffing.

(maart 2018)