Partner aanmelden bij pensioenregeling noodzakelijk voor fiscaal partnerschap?

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft zich gebogen over de vraag of sprake is van fiscaal partnerschap als een werknemer zijn partner niet heeft aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Het gaat daarbij om een zogenoemd onbepaald partnersysteem waarbij wel een partnerpensioen verzekerd is.
Nabestaandenpensioen kan worden gebaseerd het bepaalde of onbepaalde partnersysteem. In een bepaald partnersysteem wordt alleen voor de werknemers met een partner een nabestaandenpensioen verzekerd. De partner moet worden aangemeld bij de pensioenuitvoerder. In een onbepaald partnersysteem wordt voor iedere werknemer een nabestaandenpensioen verzekerd. Aanmelding van de partner van de werknemer bij de pensioenuitvoerder is daarbij niet noodzakelijk. De pensioenuitvoerder kent dan niet de naam en adresgegevens (NAW-gegevens) van de partner.
Volgens de kennisgroep is in 2011 bewust gekozen om objectieve criteria in de wet op te nemen om te bepalen of sprake is van fiscaal partnerschap.
Op grond van het basisbegrip in artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn partners: gehuwden, geregistreerde partners en samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract die in de basisregistratie personen (BRP) op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Voor de inkomstenbelasting zijn aanvullende regels opgenomen in artikel 1.2 Wet IB 2001. Eén van deze regels is dat als partner wordt aangemerkt degene die in de BRP op hetzelfde adres staat ingeschreven en die voor de toepassing van de pensioenregeling als partner van de belastingplichtige is aangemeld.
In een onbepaald partnersysteem is het uitgangspunt dat de partner niet is aangemeld. Dat kan dan niet leiden tot fiscaal partnerschap. Desalniettemin zijn er pensioenregelingen waarin de mogelijkheid bestaat de partner aan te melden. Als die mogelijkheid er is en bovendien aanmelding heeft plaatsgevonden, kan wel sprake zijn van fiscaal partnerschap.
(Kennisgroepen, KG:202:2023:43, 1 december 2023)

(december 2023)