Persoonlijk pensioenadvies via werkgever vormt belast loon

De Kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst heeft een standpunt gepubliceerd over de situatie waarin de werkgever de kosten van (aanvullend) persoonlijk pensioenadvies voor zijn rekening neemt.
Aanleiding voor de vraag is de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen. Op grond van die wet (specifiek artikel 48a van de Pensioenwet) zijn pensioenuitvoerders verplicht deelnemers te begeleiden bij hun pensioenkeuzes. De verplichte begeleiding geldt voor de keuze die de werknemer moet maken binnen de pensioenregeling van de pensioenuitvoerder. De begeleiding geldt niet voor de keuze tussen meerdere regelingen van één of meerdere pensioenuitvoerders. Ook geldt geen verplichting voor de pensioenuitvoerder om een keuzeomgeving in te richten die rekening houdt met het effect van onder meer belasting en toeslagen van de betreffende deelnemer.
De kennisgroep neemt het standpunt in dat sprake is van (belast) loon als de werkgever de kosten van (aanvullend) persoonlijk pensioenadvies voor zijn rekening neemt. Reden is dat voldaan is aan de voordeels-, verstrekkings- en causaliteitseis. De kennisgroep geeft hierbij als toelichting dat de inhoud van het loonbegrip zich gevormd heeft in de jurisprudentie. Zij vat dit samen in de volgende drie voorwaarden:

  • Er is sprake van genieten (voordeelseis).
  • De werkgever verstrekt het voordeel en is zich daarvan bewust (verstrekkingseis).
  • Er is voldoende causaal verband tussen het voordeel en de dienstbetrekking (causaliteitseis/leer van de redelijke toerekening).

Als aan één van de drie voorwaarden niet is voldaan, is er geen sprake van loon van de werkgever.
Daarnaast is de wettelijke definitie van het loonbegrip bij de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2011 aangevuld met hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. “Deze aanvulling verduidelijkt dat zowel vergoedingen of verstrekkingen ter zake van verwervingskosten (beroepskosten) als andere vergoedingen en verstrekkingen, die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren tot het belast loon gaan behoren.”
Met het advies dat wordt betaald door de werkgever, bespaart de werknemer zich particuliere uitgaven. Het voordeel valt niet onder een vrijstelling.
De kennisgroep vult de toelichting nog aan met een opmerking over de afspraken over het arbeidsvoorwaardenpakket. Als een werkgever in overleg met de werknemers (of vertegenwoordigers van de werknemers zoals een vakbond of adviseur) dergelijke afspraken (omvang samenstelling beloning) maakt, dan vormen de eventueel door de werkgever in verband hiermee gemaakte kosten zuivere werkgeverskosten. Zuivere werkgeverskosten zijn geen loon voor de werknemer. Algemene voorlichting rondom de pensioenregeling is hiervan een goed voorbeeld volgens de kennisgroep.
(Standpunt Kennisgroep loonheffing, 3 oktober 2023, KG:204:2023:18)

(oktober 2023)