Revisierente terecht in rekening gebracht

Een man koopt in 2013 een (gerichte) lijfrenteverzekering af. De man accepteert niet dat de inspecteur revisierente in rekening brengt.Hof Arnhem/Leeuwarden stelt vast dat de inspecteur aannemelijk maakt dat de lijfrente van na de Brede Herwaardering is en dat deze op het moment van afkoop al minimaal tien jaar loopt. Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht revisierente in rekening heeft gebracht.De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet ontvankelijk. De klachten rechtvaardigen geen behandeling in cassatie.(Hoge Raad, 2 november 2018, zaaknummer 18/03105, ECLI:NL:HR:2018:2036)

Noot:

De uitkomst van deze procedure is niet verrassend. Deze man is 20% revisierente verschuldigd. Had de afkoop binnen een looptijd van tien jaar plaatsgevonden, dan was een vermindering wellicht mogelijk geweest. In die gevallen kan gebruik worden gemaakt van de rekenhulp die de Belastingdienst op haar website heeft staan: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/revisierente/(december 2018)