Termijn van vijf werkdagen voor verrekening fiscale aflossingseis eigenwoningschuld

 Door de inwerkingtreding van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning geldt voor nieuwe schulden in verband met een eigen woning sinds 1 januari 2013 een fiscale aflossingseis (minimaal annuïtair).De staatsscretaris heeft geconstateerd dat het in de praktijk gebruikelijk is te incasseren via automatische incasso. Die automatische incasso wordt vaak pas aan het begin van de volgende kalendermaand afgeschreven. En dat kan ertoe leiden dat bij veel hypotheken structureel op het toetsmoment niet aan de fiscale aflossingseis wordt voldaan.Dit onbedoelde gevolg wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 door de wijziging van de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001 weggenomen. In de Uitvoeringsregeling is een nieuw artikel 17aa opgenomen. Op grond van dat artikel wordt een betaling in de eerste vijf werkdagen van de daaropvolgende kalendermaand in mindering wordt gebracht op de eigenwoningschuld. De aflossing wordt geacht te zijn gedaan op de laatste dag van de kalendermaand waarover de aflossing verschuldigd was.Voorbeeld:De afschrijving voor de maand december 2013 wordt pas geïncasseerd op 8 januari 2014. Omdat Nieuwjaarsdag als algemeen erkende feestdag en het weekend niet meetellen, is een incasso op 8 januari 2014 nog op tijd.Het bedrag van de schuld op 31 december 2013 wordt dus verminderd met deze afschrijving. Hierdoor wordt er dus op het toetsmoment aan de aflossingseis voldaan.(Regeling van de staatssecretaris van Financiën van 30 december 2013, nr. DB 2013/599M,Stcrt. 2013, nr. 36216)