Tijdelijke mogelijkheid terugstorting te veel betaalde premie/inleg lijfrente

De staatssecretaris van Financiën geeft een tijdelijke mogelijkheid om zonder heffing van inkomstenbelasting te veel betaalde premie voor een lijfrenteverzekering of –rekening aan de klant terug te betalen.In de praktijk blijken klanten vaak betalingen op lijfrenterekeningen te doen waarvoor geen aftrekmogelijkheid bestaat. Bij melding binnen drie maanden na de ongewenste betaling bij de uitvoerder, kan de financiële instelling het te veel betaalde zonder fiscale gevolgen terugstorten. Na de termijn van drie maanden leidt de terugstorting van het te veel betaalde tot deblokkering van het lijfrentetegoed, met negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen en revisierente tot gevolg.De belastinginspecteur kan nu op verzoek van de klant een ‘verklaring geruisloze terugstorting’ afgeven voor inleg die niet in aftrek gebracht kon worden. De klant moet de hiervoor benodigde gegevens, zoals de betaalde premie aanleveren. Met de verklaring vraagt de klant alle premie terug die niet in aftrek kon komen, inclusief de premie waar de saldomethode op van toepassing is. Ook kan over de premie alsnog vermogensrendementsheffing in box 3 worden geheven. De Belastingdienst kan hiervoor een navorderingsaanslag opleggen.Op basis van de verklaring kan de financiële instelling de te hoge inleg zonder fiscale gevolgen aan de klant terugstorten. Als nog geen renseignering van de premie heeft plaatsgevonden, renseigneert de uitvoerder na het einde van het jaar het  per saldo betaalde bedrag. Heeft de renseignering al wel plaatsgevonden, dan moet van de terugstorting een correctierenseignement worden opgemaakt.De goedkeuring is in werking getreden op 25 juni 2015 en geldt voor betalingen gedaan tot en met 31 december 2016. De klant kan tot uiterlijk 31 december 2017 een verzoek om terugbetaling bij de Belastingdienst indienen. Daarna is geen terugbetaling zonder belastingheffing meer mogelijk.(Bron: Besluit van 3 juni 2015, nr. BLKB2015/463M, Staatscourant 24 juni 2015)

Noot:

Dit besluit is een overgangsmaatregel in verband met de invoering van de beperkte saldomethode met ingang van 2010. Vanaf 2010 wordt bij uitkering van een lijfrente nog maar tot € 2.269 per jaar met niet-in aftrek gebrachte premie rekening gehouden. Een klant die in een jaar meer premie betaalt dan dit bedrag heeft geen aftrek maar moet wel in box 1 belasting betalen. De staatssecretaris veronderstelt blijkbaar dat met ingang van 1 januari 2017 belastingplichtigen wel van alle financiële instellingen een melding krijgen dat ze een bedrag overboeken naar een geblokkeerde rekening. Daar van uitgaande is de beperkte duur van de goedkeuring te begrijpen.Minder verklaarbaar is de voorwaarde dat de te hoge inleg - dus inclusief het deel waarvoor de beperkte saldomethode nu geldt - volledig moet worden teruggestort.Het besluit van 3 juni 2015 is hier te lezen.Meer weten over de saldolijfrente? Kijk dan in de Gids Productfiscaliteiten in onderdeel 4.3.1.