Update Wet(svoorstel) uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft in de nota naar aanleiding van het verslag vragen van de Kamerfracties beantwoord over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Onderstaand een korte (niet uitputtende) opsomming van een aantal voor de praktijk belangrijke punten.

Uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)

  • De staatssecretaris geeft aan dat de verdere pensioenopbouw (per 1 januari 2017) kan worden stopgezet met een eenvoudig (bevestigend) besluit in een vóór 1 januari 2017 te houden aandeelhoudersvergadering. De partner heeft hierbij geen vetomogelijkheid.
  • Er komt (vooralsnog) geen verlenging van de termijn (tot 1 januari 2017) waarbinnen een extern verzekerd pensioen kan worden overgedragen naar eigen beheer. De staatssecretaris geeft aan dat het kabinet het niet wenselijk acht te stimuleren dat een bij een externe verzekeraar gewaarborgde oudedagsvoorziening wordt beëindigd. Daarnaast laat hij weten dat als het verzoek door de externe verzekeraar tot overdracht naar het eigenbeheerlichaam vóór 1 januari 2017 is ontvangen, maar de administratieve afhandeling daarvan pas daarna plaatsvindt, dit wordt aangemerkt als een (toegestane) overdracht in 2016.
  • De staatssecretaris merkt uitdrukkelijk op dat bij de oudedagsverplichting een vorm van oudedagsvoorziening wordt beoogd die niet gelijk is aan een pensioen in de tweede pijler.
  • Op vragen over (de behandeling van) polissen waarin de pensioenrechten van de dga gedeeltelijk (onbepaald) extern zijn verzekerd antwoordt de staatssecretaris dat verzekeraars alleen kunnen handelen overeenkomstig de overeengekomen voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. Afhankelijk van deze overeenkomst kan de bv in overleg met de dga besluiten de kapitaalovereenkomst ongewijzigd voort te zetten. Daarvoor zal een aanpassing van de pensioentoezegging door de bv nodig zijn in die zin dat de toekomstige opbouw van het in eigen beheer opgebouwde pensioen wordt stopgezet en het extern verzekerde deel wordt voortgezet als een kapitaal- of premieovereenkomst. Hierbij merkt hij nog aanvullend op dat het hem onwaarschijnlijk voorkomt dat het extern verzekerde deel na stopzetten van het in eigen beheer opgebouwde deel fiscale grenzen zou kunnen overschrijden.

Overige fiscale pensioenmaatregelen

  • De staatssecretaris vermeldt in de nota dat de in het wetsvoorstel opgenomen afschaffing van de 100%-toets ook geldt voor beschikbarepremieregelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de 3%-staffel of de staffel gebaseerd op de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen.
  • De staatssecretaris neemt in de nota tevens een (voorbeeld van een) mogelijke 2% staffel op.

 (Bron: Nota naar aanleiding van het verslag, nr. 34 555)

Noot:

Een aantal antwoorden van de staatssecretaris met betrekking tot het onderwerp uitfasering PEB geeft een welkome nadere verduidelijking. Bij het antwoord van de staatssecretaris dat de afschaffing van de 100%- toets ook geldt voor beschikbarepremieregelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de 3%-staffel of de staffel gebaseerd op de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen, blijft de vraag of dit ook zal betekenen of de zogenoemde eventtoetsing bij deze staffels wordt afgeschaft. Onduidelijk is ook of de door de staatssecretaris gepresenteerde 2%-staffel in een (nieuw/aangepast) beleidsbesluit wordt opgenomen of dat deze staffel gebaseerd moet zijn/is op bijlage V en louter als voorbeeld dient.

(november 2016)