Verlengen looptijd in verband met verhoging AOW-leeftijd

Met invoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloonregeling (Wet VPL) is de fiscale faciliëring van vroegpensioen komen te vervallen. Voor op 31 december 2004 bestaande regelingen voor VUT, overbruggingspensioen en prepensioen bestaat overgangsrecht. Volgens dit overgangsrecht moeten deze regelingen uiterlijk eindigen op de 65-jarige leeftijd van de gerechtigde. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, bijvoorbeeld omdat de regeling later eindigt dan op 65-jarige leeftijd, wordt dit aangemerkt als een schending van de voorwaarden.De einddatum van deze vroegpensioenregelingen en de overbrugginslijfrente is na de inwerkingtreding van de Wet VAP niet (meer) in overeenstemming met de AOW-gerechtigde leeftijd.De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat uitkeringen uit VUT-regelingen, overbrugginspensioen en prepensioen mogen worden uitgekeerd tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.Ook de overbruggingslijfrente mag eindigen in het jaar waarin de gerechtigde tot de overbruggingslijfrente de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.De uitkeringsrechten mogen hierdoor echter niet worden verhoogd. De uitkeringsrechten dienen actuarieel te worden herrekend naar uitkeringen die over een langere periode plaatsvinden. Deze herrekening leidt bij lopende uitkeringen tot een verlaging van de uitkeringen. Een uitvoerder is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek mee te werken.Het besluit is hier te lezen.(Besluit staatssecretaris van Financiën van 17 december 2013, nr. BLKB 2013/2201M, stcrt. 2013/35884)