Vernieuwd besluit over kapitaalverzekeringen

Op 6 december 2014 is het besluit KEW, SEW, BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 geactualiseerd. Een greep uit het besluit.

Sekseneutrale tarieven (geldt niet voor SEW’s en BEW’s)
Met ingang van 21 december 2012 zijn aanbieders verplicht bij de vaststelling van premies uit te gaan van sekseneutrale tarieven. Ook voor bestaande KEW’s kan als gevolg daarvan de noodzaak ontstaan, bijvoorbeeld bij omzettingen, tot bijstelling van de premies. Als gevolg daarvan kan overschrijding van de bandbreedte plaatsvinden met ongewenste gevolgen. Er is goedgekeurd dat in dergelijke situaties bijstelling van de premies, door het gaan hanteren van sekseneutrale tarieven, niet tot overschrijding van de bandbreedte leidt.

Extra gebruik vrijstelling KEW bij vervallen van de goedkoperwonenregeling
De goedkoperwonenregeling is per 1 januari 2010 afgeschaft. Bij een verhuizing naar een goedkopere woning kan hierdoor de eigenwoningschuld verplicht worden verlaagd, waardoor de vrijstelling voor de KEW ook lager is. De verlaging van de vrijstelling is een onbedoeld effect. De vrijstelling mag op grond van het besluit worden verhoogd. Van goedkoper wonen is sprake als zowel de eigenwoningschuld van de nieuwe eigen woning direct na de verwerving daarvan (A) als de verwervingskosten van de nieuwe eigen woning (C) lager zijn dan de eigenwoningschuld van de vorige eigen woning (B). De fictieve verhoging van de eigenwoningschuld op grond van deze goedkeuring, is gelijk aan het verschil tussen de eigenwoningschuld van de vorige eigen woning en de nieuwe eigenwoningschuld (B – A), maar niet meer dan het verschil tussen de verwervingskosten van de nieuwe woning en de nieuwe eigenwoningschuld (C – A).

Besluit tijdsklemmen
In het besluit staat een goedkeuring om van de twintigjaarsvrijstelling gebruik te maken als nog geen twintig jaar premie is betaald. Deze vrijstelling is dan van toepassing in de volgende situaties:
• bij beëindiging van fiscaal partnerschap, zoals ingeval van echtscheiding;
• wanneer de verkoopprijs van de vorige woning onvoldoende is om de desbetreffende eigenwoningschuld volledig af te lossen; of
• wanneer de belastingplichtige gebruik maakt van een vorm van schuldhulpverlening.
Hiervoor geldt wel dat aan alle overige voorwaarden moet zijn voldaan. Dat wil zeggen dat de belastingplichtige tot het tijdstip van gehele of gedeeltelijke uitkering jaarlijks binnen de vereiste bandbreedte premie of inleg heeft betaald. Daarnaast moet met de gehele afkoopsom de eigenwoningschuld zoveel mogelijk worden afgelost. Deze goedkeuring geldt nu ook voor een op 31 december 2000 bestaande kapitaalverzekering, waarvan voor het rentebestanddeel een vrijstelling zou gelden wanneer gedurende een minimaal aantal jaren premies zijn voldaan.
Dit betreft overigens een later gepubliceerde aanpassing van het besluit van 6 december.

Het volledige besluit van 6 december is hier te lezen.

(Ministerie van Financiën, Besluit KEW, SEW en BEW, 6 december 2014, nr. BLKB2014/1763M, welke op 17 december 2014 is aangevuld nr. BLKB2014/2168M)