Vervolg Platform hypotheken

Minister Ollongren bespreekt binnen het Platform hypotheken met de sector mogelijke knelpunten in de hypotheekverstrekking met als doel tot gezamenlijke oplossingen te komen. Dit is een vervolg op het in 2017 gestarte Platform maatwerk. Dit platform heeft geleid tot concrete resultaten en vanuit de sector is aangegeven dat het nuttig is om periodiek te blijven overleggen over onderwerpen rondom hypotheekverstrekking. Ollongren wil de jaarlijkse bijeenkomsten blijven voortzetten.

Terugblik maatwerkproblematiek
Allereerst is teruggeblikt op de maatwerkproblematiek. Lang niet alle geldverstrekkers bieden maatwerk. Zij zijn daartoe ook niet verplicht. Oorzaken van het niet aanbieden zijn onder meer standaardisering en digitalisering, evenals ‘funding’ (hoger risicoprofiel en daardoor minder eenvoudig te financieren op de internationale kapitaalmarkt).
De knelpunten van vorig jaar zijn opgepakt.

Maatwerk gepensioneerden
De AFM heeft verduidelijkt hoe verantwoord maatwerk kan worden geboden aan gepensioneerden met een aflossingsvrije hypotheek en senioren die willen verhuizen naar een koopwoning met lagere lasten. Voor het verzilveren van overwaarde zijn er in de markt verschillende mogelijkheden zoals een (tweede) aflossingsvrije hypotheek of verkoop en vervolgens huren van dezelfde woning. Toetsen op werkelijke lasten bij senioren vergroten de verzilveringsmogelijkheden. Tegelijkertijd geven kredietverstrekkers en adviseurs aan dat de vraag naar de zogenoemde opeethypotheken beperkt is en dat in de toekomst een beperkte toename verwacht wordt.

Starters met flexibel inkomen
Verder is voor starters met een flexibel inkomen de zogenoemde Perspectiefverklaring in het leven geroepen evenals de Arbeidsmarktscan die de kansen op de arbeidsmarkt van een consument met flexinkomen laat zien. De Arbeidsmarktscan kent minder waarborgen dan de Perspectiefverklaring en dat maakt kredietverstrekkers terughoudend.

Aanbod koopwoningen
Zogenoemde koopstarters hebben te maken met stijgende huizenprijzen en een toenemend woningtekort. De vraag naar wonen in ‘hoogstedelijke woonmilieus in grote stedelijke regio’s’ neemt toe. Het bouwen op deze locaties is complex en het genoemde type woonmilieus is schaars. De minister is in gesprek met de grote stedelijke regio’s om de woningbouw te versnellen en de bestaande woningvoorraad beter te benutten.

Verduurzaming
Minister Ollongren roept de sector op om verduurzaming vast onderdeel te laten zijn van het koopproces door de nieuwe klant. Ook zouden huidige huizenbezitters benaderd moeten worden over de mogelijkheden om de woning te verduurzamen, bijvoorbeeld bij afloop van de rentevastperiode.
(Brief minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 5 juli 2018, kenmerk 2018-0000387104)

(augustus 2018)