Voorgenomen lagere maximale toetredingsleeftijd van 18 jaar en vast percentage onder huidig regime

In het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen wordt - naar verwachting per 1 januari 2024 - de wettelijk maximale toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Aan het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) is de vraag voorgelegd of bij een beschikbare-premieregeling vanaf 1 januari 2024 bij toepassing van het huidige fiscale regime (tot uiterlijk 1 januari 2027), bij het vaststellen van een vast percentage van de pensioengrondslag (of een vast bedrag) nog steeds mag worden uitgaan van de premie voor de leeftijdsklasse 20- tot en met 24-jarigen.
Het CAP beantwoordt die vraag bevestigend.
De onderbouwing daarbij is dat in bijlage I, onderdeel 4 onder g van het Staffelbesluit opgenomen is  “dat indien sprake is van een beschikbare-premieregeling met een premie uitgedrukt in een vast bedrag of een vast percentage van de pensioengrondslag, mag worden uitgegaan van de premie voor de leeftijdsklasse 20- tot en met 24-jarigen. De premie voor die leeftijdsklasse geldt vanwege deze aanwijzing in het Staffelbesluit ook voor deelnemers die jonger zijn dan 20 jaar en hierdoor hoeft voor het leeftijdscohort 18-19 jaar in deze situatie geen aanpassing plaats te vinden.”
Deze aanwijzing geldt alleen als sprake is van een beschikbare-premieregeling met een gelijkblijvende premie.
Tot slot wijst het CAP erop dat de aanwijzing niet geldt voor een beschikbare-premieregeling met een stijgende premiestaffel, waarbij de werkgeverspremie bestaat uit een gelijkblijvende premie en de werknemer vrijwillig kan bijsparen tot maximaal de percentages van een stijgende premiestaffel.
(Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, V&A 23-002 Staffelbesluit pensioenen, onderdeel 4 onder g, 20 april 2023)

Noot:
Het is zeker nuttig dat het CAP voorafgaand aan de voltooiing van de parlementaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen met een standpunt over dit onderwerp komt. Op het eerste gezicht is de bevestiging ook positief. Alleen maakt de afsluitende voorwaarde dit vraag en antwoord een stuk minder praktisch. Er zijn de nodige pensioenregelingen met een gelijkblijvend percentage, maar met een bijspaarmogelijkheid voor deelnemers tot veelal het maximum van de staffel. En die vallen nu net niet binnen deze bevestiging.

(mei 2023)