Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en maximum pensioengevend loon per 1 januari 2021 gepubliceerd

Op 27 november heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ‘Rekenregels per 1 januari 2021’ gepubliceerd. In een bijlage bij de rekenregels zijn de bedragen van de AOW-uitkeringen per 1 januari 2021 opgenomen.
Op basis daarvan heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) de voorlopige AOW-franchisebedragen per 1 januari 2021 berekend.

Voorlopige franchises 2021

 

 

 

Afwijkende franchises 2021
 

 

 

 

 

 

 

Voor al deze cijfers maakt het CAP een voorbehoud. Deze moeten nog wel definitief worden vastgesteld.
Het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB per 1 januari 2021 is - voorlopig - vastgesteld op € 112.189. Ook hierbij maakt het CAP nadrukkelijk het voorbehoud dat dit maximum nog bij ministeriële regeling definitief moet worden vastgesteld.
(Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, V&A 20-009, 30 november 2020)

(december 2020)