Voortgang wetgevingstraject Wet toekomst pensioenen (3)

Op 2 november 2022 vindt de behandeling van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen in de Tweede Kamer plaats. Ondertussen is de derde Nota van wijziging bij de Tweede Kamer ingediend. Die ziet onder meer op de aanpassing van de voorgenomen invoeringsdatum van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023.

Ook zijn schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van twee ontwerpbesluiten:

  • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen, en
  • Ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen.

Daarnaast neemt de druk op het kabinet toe om niet vast te houden aan het huidige wetsvoorstel. Ruim veertig oud-politici, oud-bestuurders en pensioenexperts hebben op 31 oktober 2022 een zogenoemde brandbrief naar de Tweede Kamer gezonden om  het wetsvoorstel niet in de huidige vorm aan te nemen. Zij doen daarbij twee aanbevelingen:

1. Zie onder de huidige economische omstandigheden af het doorvoeren van de Wet Toekomst Pensioenen in de voorgestelde vorm. De redenen hiervoor zijn:

  • "De complexiteit van de nieuwe pensioenwet te groot is.
  • De uitvoeringsproblemen worden onderschat. De pensioenfondsen zijn optimistisch omdat ze zich gebonden voelen aan het Pensioenakkoord dat door de sociale partners is ondertekend.
  • De overgang in één klap van een collectief naar een individueel pensioenstelsel onder de huidige economische en financiële omstandigheden voor veel deelnemers leidt tot pensioenuitkomsten die zeer ongewis zijn. Dat is een ongewenste situatie.
  • De rentegevoeligheid van het nieuwe stelsel blijft zeer groot en de individuele toerekening van rendementen verschilt per leeftijd. Dit zal tot veel onbegrip leiden bij de deelnemers."

2. Pas de huidige rekenrentesystematiek aan en kies voor een meer stabiele rekenrente. “Zodat pensioenfondsbesturen niet gedwongen zijn om rentebeschermingsmaatregelen te treffen, hetgeen de facto neerkomt op het speculeren op een rentedaling. Een dergelijke aanpak zal ook de impact van de inflatie kunnen mitigeren. Het echte grote probleem van onze pensioenfondsen.”

(Vragen en antwoorden, TK 36 067, kenmerk 2022Z17716, en brief aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer 31 oktober 2022)

Noot:

De ‘brandbrief’ is bijgevoegd als bijlage bij dit bericht.

(november 2022)