Voortgang wetgevingstraject Wet toekomst pensioenen (7)

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 24 maart 2023 de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen naar Eerste Kamer gestuurd. Zij beantwoord daarin 776 gestelde vragen. De vragen gaan onder meer over de werking van het pensioencontract, de transitietermijnen, het invaren, juridische aspecten, etc.
Ook is er specifiek aandacht voor de derde pijler. Er komt met het wetsvoorstel meer ruimte voor zelfstandigen om fiscaal gefaciliteerd te sparen in de derde pijler. Dat is overigens dezelfde ruimte die andere belastingplichtigen krijgen, namelijk 30%.
De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 11 april inbreng geleverd voor het nader voorlopig verslag.
De commissie heeft besloten ernaar te streven de behandeling van het wetsvoorstel af te ronden voor de Kamerwisseling. Daarom heeft zij de regering verzocht om de nadere memorie van antwoord uiterlijk vrijdag 21 april 2023 aan de Eerste Kamer te zenden. Het plenair debat zou dan moeten aanvangen op 15 en 16 mei 2023 (onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de eventuele nota naar aanleiding van het verslag).
(www.eerstekamer.nl, 36 067)

(april 2023)