Vooruitblik Prinsjesdag 2022

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de onderwerpen die in het Belastingplan 2023 op Prinsjesdag gepresenteerd zullen worden.
Het gaat om onder meer:

  • Afschaffen van de fiscale oudedagsreserve
  • Afschaffen van de middelingsregeling
  • Verhoging van het algemeen tarief overdrachtsbelasting (van 8% naar 10,1%)
  • Afschaffen van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in 2024 (voorafgegaan door een verlaging in 2023)
  • Btw-nultarief voor zonnepanelen op woningen.

In het Belastingpakket 2023 worden ook nog meegenomen de wetsvoorstellen ‘Herstelwetgeving box 3’ en ‘Overbruggingswet box 3’.
In de Fiscale Verzamelwet 2024 zal worden vastgelegd dat als een belastingplichtige een lijfrente in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid tot een hoger bedrag afkoopt dan het wettelijk toegestane maximum (als bedoeld in artikel 3.133, negende lid, onderdeel c, Wet IB 2001), alleen het bedrag dat hoger is dan dit maximumbedrag wordt aangemerkt als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Dit is al in een beleidsbesluit geregeld.
(Bijlage 3 bij brief staatssecretaris van Financiën, 3 juni 2022, kenmerk brief 2022-0000132565)

(juni 2022)